19.12

19 Декември
Рождението на Самсон бе известено от ангел.
Четене из книгата Съдии Израилеви.       13, 2-7. 24-25а
В онези дни:
Имаше един човек от Цора, от Дановото племе, на име Маной; жена му беше безплодна и не раждаше. И ангел Господен се яви на жена му и й рече: „Ето, ти си безплодна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син. Затова пази се, не пий вино и сикер, и не яж нищо нечисто; защото ето, ще заченеш и ще родиш син, и бръснач няма да се доко­сне до главата му защото от самата майчина утроба този младенец ще бъде назорей Божи, и ще почне да избавя Израил от филистимски ръце.”
Жената дойде и каза на мъжа си: „Човек Божи идва при мене, който имаше вид на ангел Божи, вид твърде почтен; аз го не попитах, отде е, и той ми не каза името си; той ми каза: „Ето, ще заченеш и ще родиш син; затова не пий вино и сикер, и не яж нищо нечисто, понеже младенецът от самата майчина утроба до смъртта си ще бъде назорей Божи.”
И жената роди син и го нарече с име Самсон. И младенецът растеше и Господ го благославяше. И Дух Господен почна да действува в него в Дановия стан, между Цора и Естаол.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 70, 3-4в. 16-17 (О: срв. 8ав)
Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.
Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия, защото моя твърдина и моя крепост си ти. Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. 
Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.
Защото ти си моя надежда, Господи, Господи, мое упование от мла­дините ми.
На тебе съм се крепил от рождение, ти си ме извел из майчината ми утроба. 
Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.
Ще вникна в делата Господни: Господи, ще спомня твоята правда -само твоята.
Боже, ти си ме научавал от младините ми; и досега разгласям твоите чудеса. 
Да се изпълнят устата ми с хвала, за да възпявам твоята слава.
АЛИЛУЯ
* Алилуя.* O Иесеев корен, който стоиш в знак на народите: дойди да ни спасиш, вече недей се бави. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Рождението на Иван Кръстителя
бе известено от ангел Гавриил.
Четене от светото Евангелие според Лука.         1, 5-25
В дните на Ирод, цар юдейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на име Захария; а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името й – Елисавета. И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвайки безпорочно по всички заповеди и наредби Господни. Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, и двамата бяха в напреднала възраст.
Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога, по жребие, както бе обичай у свещениците, падна му се да влезе в храма Господен, за да покади, а цялото множество народ се молеше отвън по време на каденето.
Тогава му се яви Ангел Господен, изправен отдясно на кадилния жертвеник. И Захария, като го видя, смути се, и страх го обзе.
А Ангелът му рече: „Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Иван; и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му. Защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си. И мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог. И ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ съвършен. И рече Захария на Ангела: „По какво ще узная това? Аз съм стар, па и жена ми е в напреднала възраст.”
Ангелът му отговори и рече: „Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това. И ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си.”
И народът чакаше Захария и се чудеше, задето се бави в храма. А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, а той им обясняваше със знаци и оставаше ням.
След като се изминаха дните на службата му, той се върна у дома си. След тия дни зачена жена му Елисавета, и се таеше пет месеци и казваше: „Тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците.”
Това е слово Господне.