1NZ02.1

Вторник – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Подобаваше чрез страдания
да усъвършенствува началника на спасението.
Четене от посланието до евреите. 2,5-12
Не на Ангелите Бог покори бъдната вселена, за която говорим; а, напротив, някой бе засвидетелствувал нейде си, казвайки: „Що е човек, та го помниш, или син човечески, та го спохождаш? Понизил си го малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на Твоите ръце: всичко си покорил под нозете му.”
А щом му е всичко покорил, то ще рече нищо не е оставил нему непокорено; сега обаче още не виждаме да му е всичко покорено.
Виждаме обаче, че Исус, който бе малко нещо понизен пред Ангелите, зарад претърпяната смърт биде увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да вкуси смърт за всички.
Защото подобаваше на Оня, заради Когото е всичко и от Когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенствува началника на тяхното спасение. Защото както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са от Едного, затова Той се не срамува да ги нарича братя, думайки: „Ще възвестя името Ти на братята Си, посред църква ще те възпея.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8,2а е 5.6-7.8-9 (О: срв 7)
Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.
Господи, Господи наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя!
Що е човек, та го помниш? Или син човешки, та го спохождаш?
Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.
Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите, със слава и чест си го увенчал;
и си го поставил над делата на Твоите ръце.
Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.
Всичко си покорил под нозете му,
овци и волове всички, а също и зверовете полски,
птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища.
Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.
АЛИЛУЯ       I Сол 2,13
* Алилуя. * Възприемете словото Божие не като слово човешко, а като слово Божие, каквото е и наистина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той ги поучаваше като такъв, който има власт.
Четене от Светото Евангелие според Марко.       1, 21-28
В град Капернаум в събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.
Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:
„О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная, кой си Ти, Светия Божий.”
Но Исус му запрети, като рече: „Млъкни и излез от него!” Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе от него.
И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: „Що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?” И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.
Това е слово Господне.