22.12

22 Декември
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ана благодари за рождението на Самуил.
Четене из първата книга на Самуил.        1, 24-28
В онези дни:
Когато го откърми, отиде Ана със Самуил в Силом, като взе три телета, една мярка брашно и мях с вино и дойде в дома Господен. А момчето беше още дете. И заклаха теле и предадоха момчето на Илия.
И Ана каза: „О Господарю мой! да живее душата ти, господарю мой! Аз съм онази същата жена, която стоеше тук при тебе и се молеше на Господа. За това дете се молих, и Господ изпълни молбата ми, за която му се молих. И аз го предавам на Господа за през всички дни на живота му – да служи на Господа.”
И те се поклониха там на Господа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
И Сам 2,1. 4-5. 6-7. 8авсд (O: 1а)
Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.
Зарадва се сърцето ми в Господа: и въздигна се рогът ми чрез моя Бог:
широко се разтвориха устата ми против моите врагове, защото се радвам поради спасението ти. 
Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.
Лъкът на силните се пречупва, а слабите се със сила препасват. Ситите работят за хляб, а гладните се наситиха; дори безплодна ражда повече, а многодетната изнемощава.
Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.
Господ умъртвява и съживява, сваля в преизподнята и изважда; Господ прави човека сиромах и богат, унижава го и го въздига. 
От праха той подига бедния, от калта възвишава сиромаха, за да седни с велможите и да получи в наследство пристола. 
Зарадва се сърцето ми в Господа, мой Спасител.
АЛИЛУЯ.
* Алилуя.* Царю на народите и ъглен камък на Църквата: дойди и спаси човека, когото си от кал направил. * Алилуя.*
ЕВАНГЕЛИЕ
Силният ми стори велико нещо.
Четене от светото Евангелие според Лука.          1, 46-56
В онова време: Мария рече:
„Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой; задето той милостно погледна унизеността на рабинята си;защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове. Задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му.
И Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят: Той показа сила с мишцата си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си, свали силни от престол и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израиля, своя отрок, като си спомни милостта – както говори на нашите отци – към Авраам и потомството му до века.”
И остана Мария с Елисавета около три месеца, и се върна у дома си.
Това е слово Господне.