04.01

4 януари
Не може да греши, защото е роден от Бога.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.  3, 7-10
Чеда, никой да не ви прелъстява. Който върши правда, праведен е, както Той е праведен. Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божи, за да разруши делата на дявола.
Всеки, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето му пребъдва в него, и не може да греши, защото е роден от Бога. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всеки, който не върши правда, не е от Бога, също който и не обича брата си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.7-8.9 (О: За)
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши.
Неговата десница и неговата света мишца му доставиха победа. 
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и който живеят в нея.
Да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините. 
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята, Той ще съди вселената праведно, и народите – верно.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
АЛИЛУЯ       Евр 1, 1-2
* Алилуя. * Бог, след като в старо време говори на отците ни чрез пророците, а последните тия дни говори ни чрез Сина.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Намерихме Месия.
Четене от светото Евангелие според Иван.         1, 35-42
В онова време:
Стоеше Иван и двама от учениците му. И като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече: „Ето Агнецът Божий”. Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Исуса.
А Исус, като се обърна и ги видя, че идат подире Му, казва им: „Какво търсите?” Те му отговориха: Рави (което значи: учителю), де живееш? Казва им: „Дойдете и вижте.” Те отидоха и видяха, де живее; и престояха оня ден при Него. Часът беше около десетия.’
Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Ивана и бяха тръгнали след Него, беше Андрея, брат на Симона Петра.
Той пръв намира брата си Симона и му казва: „Намерихме Месия (което значи Христос).” И заведе го при Исуса, а Исус, като се вгледа в него, рече: „Ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – камък).
Това е слово Господне.