05.01

5 Януари
ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Йоан 3, 11-21
Преминахме от смърт към живот, защото обичаме братята.
Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол. 
Възлюбени:
Такова е благовестието, което чухте изпърво – да любим един другиго. Не като Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Затова, че неговите дела бяха лоши, а братовите му – праведни. Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, пребъдва в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец: и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Любовта познахме в това, че Той положи за нас душата си: и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си – как пребъдва в такъв Божията любов? Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината, и пред Него ще успокояваме сърцата си. Защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99, 2.3.4.5 (О: 2а)
Възкликнете на Господа, цяла земйо.
Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете
на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал,
и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство.
Възкликнете на Господа, цяла земйо.
Влизайте в Неговите порти със славословие,
в Неговите двори – с хваления, славете Го, благославяйте името Му.
Защото Господ е благ: Неговата милост е вечна,
и Неговата истина е в род и род.
Възкликнете на Господа, цяла земйо.
АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
Светъл ден ни озари: дойдете, народи, и обожавайте Гос­пода; защото днес слезе голяма светлина на земята.
R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 1, 43-51
Ти си Син Божи, цар Израилев.
Четене от светото Евангелие според Йоан.        
В онова време: Исус поиска да отиде в Галилея; и намира Филипа. И Исус му казва: „Върви след Мене.” А Филип беше от Витенида, от града на Андрей и Петър. Филип намира Натанаил и му казва: „Намерихме Исуса, сина Йосифов,от Назарет, за когото писа Мойсей в Закона, и говориха пророците.” А Натанаил му рече: „От Назарет може ли да излезе нещо добро?” Исус видя Натанаила да отива към Него и казва: „Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.” Натанаил Му казва: „Отде ме познаваш?” Исус отговори и рече: „Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те.” Натанаил Му отговори: „Рави, Ти си Син Божи, Ти си Царят Израилев.” Исус му отговори и рече : „Ти вярваш, понеже ти казах: „Видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.” И каза му. „Истина, истина ви говоря: От сега ще виждате небето отворено и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.”
Това е слово Господне.