06.08-a

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ – 6 август

Празник – Година А

Когато този празник не е в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 7, 9-10.13-14

Облеклото Му беше бяло като сняг.

Четене из книгата на пророк Даниил.     

Видях най-сетне, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни. Облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му -като чиста вълна. Престолът Му – като огнен пламък, колелата му – като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него; хиляда хиляди Му служеха, и десетки хиляди предстояваха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха. Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици; владичеството му е владичество вечно, което няма да премине, и царството му не ще се разруши.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96, 1-2.5-6.9 (O: 1а и 9а)

Господ царува, висок над цялата земя.

Господ царува, да се радва земята,
да се веселят многобройните острови.
Облак и мрак е около Него,
правда и съд е основа на престола Му.

Господ царува, висок над цялата земя.

Планини се топят като восък от лицето на Господа,
от лицето на Господа на цяла земя.
Небесата разгласят Неговата правда,
и всички народи виждат Неговата слава.

Господ царува, висок над цялата земя.

Защото Ти, Господи, си висок над цяла земя,
превъзвишен над всички богове.
Вие, които обичате Господа, ненавиждайте злото!
Радвайте се, праведни, в Господа.

Господ царува, висок над цялата земя.


ВТОРО ЧЕТИВО
2 Пт 1, 16-19

Този глас ние чухме от небето.

Четене от второто послание на Свети Петър.    

Възлюбени: Ние ви явихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, не като следвахме хитроизмислени басни, а като станахме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение; Него слушайте.” И тоя глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на светата планина. Освен това имаме по-достоверно нещо – пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание, като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ    
Мт 17, 5с
R: Алилуя, Алилуя
Този е Моят възлюбен син, в когото е Моето благоволение: Него слушайте.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 17, 1-9

Лицето Му светна като слънцето.

Четене от светото Евангелие според Матей.    

В онова време: Исус взе със Себе Си Петър, Яков и Иван, брат му, и възведе ги насаме на висока планина; и се преобрази пред тях. И лицето му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като сняг. И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него. Тогава Петър отговори и каза на Исуса: „Господи, добре е да бъдем тука: ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия.” Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: „Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение; Него слушайте.” И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се уплашиха. Но Исус, като се приближи, допре се до тях и рече: „Станете и не бойте се!” А те, като подигнаха очи, не видяха никого освен само Исуса. И когато слизаха от планината, Исус им заповяда и каза: „Никому не обаждайте за това видение, докле Син човечески не възкръсне от мъртвите.”

Това е слово Господне.