07.01

7 януари или понеделник след Богоявление
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изпитвайте духовете, дали са от Бога.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.   3, 22-4,6
Възлюбени.
Каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим, което е благоугодно пред Него.
А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Исуса Христа, да любим един други, както ни е дал заповед. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той – в него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал.
Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога; защото много лъжепророци се явиха в света. По това познавайте Божия дух; всеки дух, който изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, е от Бога; а всеки дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, а и сега е вече в света.
Вие сте от Бога, чеда, и сте ги победили; защото Тоя, който е във вас, е по-голям от онзи, който е в света. Те са от света, затова и по светски говорят, и светът ги слуша. Ние сме от Бога. Който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.
Това е Божие Слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 2, 7-8.10-11 (О: 8а)
Ще ти дам народите в твое наследие.
Ще възвестя определението му: Господ ми каза: „Син мой си ти: аз днес те родих.”
Искай от мене, и ще ти дам народите за твое наследие,
и всичко до край земя – за твое владение. 
Ще ти дам народите в твое наследие.
И тъй, вразумете си, царе; вземете поука, съдии земни.
Служете на Господа със страх,и радвайте се пред него в трепет. 
Ще ти дам народите в твое наследие.
АЛИЛУЯ       Мт 4, 23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Приближи се царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей.        4, 12-17.23-25
В онова време:
Като чу Исус, че Иван е предаден, отиде в Галилея, и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови, за да сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина.”
Оттогава Исус начена да проповядва и да казва: „Покайте се, защото се приближи царството небесно.”
И ходеше Исус по цяла Галилея, като поучаваше в синогогите им, и проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. И пръсна се за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи и хванати от бяс и луничави, и разслабени, и той ги изцери. И подире Му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетградие, от Йерусалим и Юдея и изотвъд Иордан.
Това е слово Господне.