10.01

10 януари или четвъртък след Богоявление
ПЪРВО ЧЕТИВО
Който обича Бога, обича и брата си.
Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.   4, 19-5, 4
Възлюбени,
Ние любим Бога, защото Той по-напред ни възлюби. Който каже: “любя Бога”, а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, когото не е видял? И ние имаме от Него тая заповед: който люби Бога, да люби и брата си.
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден, и всеки, който люби Родилия, люби и Родения от Него. По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди.
Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му и Неговите заповеди не са тежки. Защото всеки, който е роден от Бога, побеждава света, и тази е победата, която победи света – нашата вяра.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 71, 2.14 и 15вс.17 ( О: срв 11)
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син – твоята правда, за да съди праведно твоите люде и твоите бедни в съда. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
От коварство и насилие ще избави душите им,
и скъпоценна ще бъде тяхната кръв пред очите му.
И ще се молят за него непрестанно; всеки ден ще го благославят. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
Неговото име ще бъде благословено до века,
докле слънце грее, ще се предава името му.
И в него ще бъдат благословени всички земни племена,
всички народи ще го ублажават. 
Ще ти се поклонят, Господи, всички народи на земята.
АЛИЛУЯ       Лк 4, 18-19
* Алилуя. * Господ ме прати да благовестя на бедните, да проповядвам на пленените освобождение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Днес се изпълни това Писание.
Четене от светото Евангелие според Лука.          4, 14-22а
В онова време:
Върна се Исус със силата на Духа в Галилея; и пръсна се мълва за Него по цялата околна страна. Той поучаваше в синагогите им, прославян от всички.
И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. И Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано: “Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година.”
И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна; и очите на всички в синагогата бяха насочени в Него.
И почна да им говори: “днес се изпълни това писание,- което чухте.”
И всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които излизаха от устата Му.
Това е слово Господне.