10NZ-b

ДЕСЕТА СЕДМИЦА

Неделя, Година В

ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 3, 9-15

Ще всея вражда между твоето поколение и потомството на жената.

Четене из книгата Битие.    

След като Адам яде от дървото, Господ Бог повика Адам и му рече: „Адаме, къде си?” Той каза: „Чух гласа Ти в рая и ме достраша, защото съм гол, и се скрих.” Бог му рече: „Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, което ти забраних да ядеш?” Адам отговори: „Жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото и аз ядох.” Тогава Господ рече на жената: „Защо си сторила това?” Жената Му отговори: „Змията ме прелъсти, и аз ядох.” И рече Господ Бог на змията: „Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. Ще всея вражда между тебе и жената и между твоето поколение и нейното потомство; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129, 1-2.3-4ав.4с-6.7-8 (О: 7)

У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.

От дън душа викам към Тебе, Господи, Господи, чуй гласа ми.
Да бъдат ушите Ти внимателни, към гласа на молбата ми.
Господи, ако Ти забелязваш беззаконията, Господи, кой ще устои?
Но в Тебе е прошката, нека благоговеем пред Тебе.

У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.

На Неговото слово се уповава душата ми,
душата ми се надява на Господа.
Повече отколкото стражата утрото, нека се уповава Израил на Господа.
И Той ще избави Израил от всичките му беззакония.

У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.


ВТОРО ЧЕТИВО
2 Кор 4, 13-5, 1

Ние вярваме, затова и говорим.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.      

Братя: Като имаме същия дух на вярата, както е писано: „Повярвах и затова говорих”; и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че който възкреси Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас. Защото всичко е зарад вас, та благодатта, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия. Затова ние не падаме духом; макар външният човек и да тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява. Защото кратковременното наше леко страдание ни доставя голямо изобилие и пълна вечна слава, като имаме пред очите невидимото; понеже видимото е временно, а невидимото е вечно. Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ  
Йоан 12, 31в-32
R: Алилуя, Алилуя
Сега князът на тоя свят ще бъде изхвърлен вън, казва Господ; и когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към Себе си.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 3, 20-35

Сатана има край.

Четене от светото Евангелие според Марко.      

В онова време: Исус дохожда в една къща с учениците си; и пак се събра народ, тъй че те не можаха и хляб да ядат. Като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, „че бил извън себе си.” А дошлите от Йерусалим книжници казваха: „че в Него е Веелзевул”, и „че изгонва бесовете със силата на бесовския княз.” И като ги повика, говореше им с притчи: „Как може Сатаната да изгонва Сатаната? Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя. Ако и сатаната е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, тогава ограбва къщата му. Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане.” Това каза Той, понеже говореха: „В него има нечист дух.” И дойдоха майка му и братята му и, като стояха вън, пратиха при Него да го викат. Около Него седеше народ и Му казваха: „Ето, майка ти и братята ти, и сестрите ти вън, дирят Те.” Той им отговори и рече: „Коя е майка ми, или кои са братята ми?” И като огледа седящите наоколо си, каза: „Ето моята майка и моите братя; защото, който изпълни волята Божия, той ми е брат, и сестра и майка.”

Това е слово Господне.