10NZ-b

ДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще всея вражда между твоето поколение
и потомството на жената.
Четене из книгата Битие     3, 9-15
            След като Адам яде от дървото, Господ Бог повика Адам и му рече: „Адаме, къде си?”
            Той каза: „Чух гласа Ти в рая и ме достраша, защото съм гол, и се скрих.”
Бог му рече: „Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, което ти забраних да ядеш?”
            Адам отговори: „Жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото и аз ядох.”
            Тогава Господ рече на жената: „Защо си сторила това?”
            Жената Му отговори: „Змията ме прелъсти, и аз ядох.”
            И рече Господ Бог на змията: „Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си. Ще всея вражда между тебе и жената и между твоето поколение и нейното потомство; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.”
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129, 1-2.3-4ав.4с-6.7-8 (О: 7)
У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.
От дън душа викам към Тебе, Господи,
Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни, към гласа на молбата ми. 
У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.
Господи, ако Ти забелязваш беззаконията, Господи, кой ще устои? Но в Тебе е прошката, нека благоговеем пред Тебе. 
У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.
На Неговото слово се уповава душата ми,душата ми се надява на Господа. Повече отколкото стражата утрото, нека се уповава Израил на Господа. 
У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.
Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението.И Той ще избави Израил от всичките му беззакония. 
У Господа е милостта и пълно у Него изкуплението.
ВТОРО ЧЕТИВО
Ние вярваме, затова и говорим.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни       4, 13-5, 1
            Братя:
            Като имаме същия дух на вярата, както е писано: „Повярвах и затова говорих”; и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че който възкреси Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас. Защото всичко е зарад вас, та благодатта, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия.
            Затова ние не падаме духом; макар външният човек и да тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява. Защото кратковременното наше леко страдание ни доставя голямо изобилие и пълна вечна слава, като имаме пред очите невидимото; понеже видимото е временно, а невидимото е вечно.
           Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.
            Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 12, 31в-32
* Алилуя. * Сега князът на тоя свят ще бъде изхвърлен вън, казва Господ; и когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към Себе си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Сатана има край.
Четене от светото Евангелие според Марко         3, 20-35
            В онова време:
            Исус дохожда в една къща с учениците си; и пак се събра народ, тъй че те не можаха и хляб да ядат. Като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, „че бил извън себе си.”
            А дошлите от Йерусалим книжници казваха: „че в Него е Веелзевул”, и „че изгонва бесовете със силата на бесовския княз.”
            И като ги повика, говореше им с притчи: „Как може Сатаната да изгонва Сатаната? Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя. Ако и сатаната е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, тогава ограбва къщата му.
            Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане.” Това каза Той, понеже говореха: „В него има нечист дух.”
            И дойдоха майка му и братята му и, като стояха вън, пратиха при Него да го викат. Около Него седеше народ и Му казваха: „Ето, майка ти и братята ти, и сестрите ти вън, дирят Те.”
            Той им отговори и рече: „Коя е майка ми, или кои са братята ми?” И като огледа седящите наоколо си, каза: „Ето моята майка и моите братя; защото, който изпълни волята Божия, той ми е брат, и сестра и майка.”
            Това е слово Господне.