10NZ-c

ДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Гледай, синът ти е жив!
Четене из книгата Царства            17, 17-24
            В онези дни:
            Разболя се синът на тази жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава рече на Илия: “Какво имаш ти с мене, човече Божий?” Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми?”
            Илия й отговори: “Дай ми сина си.” И го взе от ръцете й, отнесе в горницата, в която живееше и го сложи на леглото си; и викна към Господа и каза: “Господи, Боже мой, нима Ти и на вдовицата, у която живея, ще направиш зло, като погубиш сина й?” И като се простре три пъти над момчето, извика към Господа и каза: “Господи, Боже мой, да се върне душата на това момче в него.”
            И Господ чу гласа на Илия, повърна душата на момчето в него и то оживя. Илия взе момчето, сне го от горницата в дома, даде го на майка му и каза: “Гледай, синът ти е жив.”
            Тогава жената рече на Илия: “Сега тъкмо узнах, че ти си човек Божи, че словото Господне в твоите уста е истинско.”
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 29, 2 и 4.5-6.11 и 12а и 13в (О: 2а)
Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене.
Господи, Боже мой, викнах към Тебе и Ти ме изцели.
Господи, Ти извади душата ми от ада, и ме оживи, за да не слеза вгроба. 
Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Пейте на Господа, Негови светии, славете паметта на Неговата светиня.
Защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот. Вечер настъпва плач, а сутрин – радост. 
Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Чуй, Господи, и помилвай ме, Господи, бъди ми помощник!
Ти обърна тъгата ми в ликуване, Господи, Боже мой, вечно ще Те славя! 
Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
ВТОРО ЧЕТИВО
Откри в мене Своя Син,
за да благовестя за Него сред езичниците.
Четене от послание на Свети Павел Апостол до галатяни         1, 11-19
            Известявам ви, братя, че Евангелието, което аз благовестя, не е човешко, защото и аз нито го приех, нито го научих от човек, а чрез откровение Исус Христово.
            Слушали сте за някогашното мое поведение в юдейството, че аз прекомерно гонех Божията църква и я разорявах, и преуспявах в юдейството повече от мнозина мои връстници в рода ми, понеже бях голям ревнител за отеческите ми предания.
            А когато Бог, който ме избра от утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си, благоволи да открие в мене Своя Син, за да благовестя за Него между езичниците – аз веднага се не съветвах с плът и кръв, нито възлязох в Йерусалим при ония, които преди мене бяха апостоли, но отидох в Арабия, и пак се върнах в Дамаск.
Отпосле, подир три години, възлязох в Йерусалим да се видя с Петър, и преседях у него петнайсет дена. Друг от апостолите не видях, освен Якова, брата Господен.
            Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 7, 16
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас! И Бог посети Своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Момко, на тебе казвам: Стани!
Четене от светото Евангелие според Лука           7, 11-17
            В онова време:
            Исус отиваше в града, наречен Найн; и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. Когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града.
            Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: “Не плачи.” И като се приближи, допря се до носилото; носачите се спряха, и Той рече: “Момко, тебе думам, стани!” Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори и Исус го предаде на майка му.
            И страх обзе всички, и славеха Бога и казваха: “Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.”
            Това е слово Господне.