10NZ03.1

Сряда – Х седмица

Година I

ПЪРВО ЧЕТИВО
Той ни направи служители на новия Завет,
не на буквата, а на духа.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни 3, 4-11
Братя: Такава увереност в Бога имате чрез Христа. Но не за това, че сме способни да помислим нещо от себе си като от нас си; напротив, способността ни иде от Бога; Той ни е дал способност да бъдем служители на новия Завет, не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът животвори.
Ако служението на смъртта по букви, издълбано на камъни, беше тъй славно, че синовете Израилеви не можеха да се взират в лицето на Мойсей поради преходната сияйност на лицето му, то как не ще бъде много по-славно служението на духа! Защото, ако служението на осъждането е славно, то много повече служението на оправданието изобилва със слава. И първото прославено дори не се показа от тая страна славно, поради надминаващата слава на второто. Защото, ако преходното е било славно, много по-славно е трайното.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 98, 5.6.7.8.9. (О: срв 9с)
Свет си, Господи, Боже наш.
Превъзнасяйте Господа, нашия Бог, и се покланяйте на подножието Му, защото е свето.
Мойсей и Аарон между свещениците и Самуил между онези, които призовават името Му. Викаха към Господа, и Той ги слушаше.
Свет си, Господи, Боже наш.
В облачен стълб Той им говореше. Те пазеха Неговите заповеди, и наредбите, които им беше дал.
Господи, Боже наш, Ти ги слушаше; Ти беше за тях Бог, който прощава и наказва за делата им.
Свет си, Господи, Боже наш.
Величайте Господа нашия Бог, и покланяйте се на светата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш.
Свет си, Господи, Боже наш.
АЛИЛУЯ Пс 24, 4с.5а.
* Алилуя. * Научи ме, Боже мой, на Твоите пътеки, насочи ме към Твоята истина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не дойдох да отменя, а да изпълня.
Четене от светото Евангелие според Матей 5, 17-19
В онова време Исус каза на учениците Си:
„Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.
Защото истина ви казвам: „Докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.”
Това е слово Господне.