10NZ03.2

Сряда – Х седмица
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нека познае този народ,
че Ти си Господ и Ти ще обърнеш сърцето им.
Четене из първата книга Царства  18, 20-39
            В онези дни:
            Цар Ахав прати до всички Израилеви синове и събра всички Ваалови пророци на планината Кармил.
            Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: „Още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него; ако ли Ваал вървете след него”. А народът не му отговори ни дума. И рече Илия отново на народа: „Само аз останах пророк Господен; а Ваалови пророци има четиристотин и петдесет души. Нека ни дадат две телета и нека си изберат едно теле, и да го разсекат и положат върху дърва, но огън да не подклаждат; аз пък ще приготвя другото теле и ще го положа върху дърва, и огън няма да подклаждам, тогава призовете вие името на вашия Бог, аз пък ще призова името на Господа, моя Бог. И оня Бог, който отговори чрез огън, той е Бог.” И целият народ отговори и каза: „Отлично предложение.”
            И рече Илия на Вааловите пророци: „Изберете си едно теле и го пригответе вие по-напред, понеже сте много; и призовете името на вашия бог, но огън не подклаждайте.” И те взеха телето, приготвиха го и призоваваха името на Ваал от утринта до пладне, думайки: „Ваале, чуй ни!” Ала нямаше ни глас, ни отговор. И те скачаха пред жертвеника, който бяха направили.
            По пладне Илия начена да им се присмива казваше: „Викайте по-високо, защото той е бог; може би се е замислил, или е зает с нещо, или е на път, а може би и спи – и тъй ще се събуди!” И те почнаха да викат високо и по обичая си да се бодат с ножове и копия, тъй че кръв течеше от тях.
            Пладне мина, а те все още вилнееха до вечерното жертвоприношение; ала не се чу ни глас, ни отговор, нито слух. Тогава Илия рече на целия народ: „Приближете се до мене.” И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен. И взе Илия дванадесет камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Яков, комуто Господ бе казал тъй: „Израил ще бъде твоето име.” И съгради от тези камъни жертвеник в името на Господа, а около жертвеника направи окоп, който побираше две сати зърна; и сложи дърва,разсече телето, положи го върху дървата и каза: „Напълнете четири ведра вода и изливайте върху всеизгаряната жертва и дървата.” После каза: „Повторете.” И те повториха. „И рече: „Направете същото трети път!” И те потретиха. И водата се разля около жертвеника, а окопът се напълни с вода.
            Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи и каза: „Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, нека познаят днес, че Ти един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае този народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им отново.” И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: „Господ е Бог, Господ е Бог!”
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15, 1-2а.4.5 и 8.11 (O: 1)
Пази ме, Господи, защото на Тебе се уповавам.
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: „Ти си Господ мой.” 
Нека се умножават скърбите на онези, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния. 
Пази ме, Господи, защото на Тебе се уповавам.
Господ е дал от моето наследие, и моята чаша: Ти държиш моя жребий.
Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. 
Пази ме, Господи, защото на Тебе се уповавам.
Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. 
Пази ме, Господи, защото на Тебе се уповавам.
АЛИЛУЯ       Пс 24, 4с.5а.
* Алилуя. *  Научи ме, Боже мой, на Твоите пътеки, насочи ме към Твоята истина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не дойдох да отменя, а да изпълня.
Четене от светото Евангелие според Матей         5, 17-19
            В онова време Исус каза на учениците Си:
            „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.
            Защото истина ви казвам: „Докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.”
            Това е слово Господне.