10NZ04.2

Четвъртък – Х седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Илия се моли и небето даде дъжд.
Четене из първата книга Царства  18, 41-46
            В онези дни:
Илия рече на Ахав: „Иди, яж и пий, защото се чува шум от дъжд.” Ахав отиде да яде и пие, а Илия се изкачи на връх Кармил, наведе се към земята, тури лицето си между коленете и рече на слугата си: „Иди и погледни към морето.”
Той отиде, погледна и рече: „Нищо няма.” Той пак му каза: „Направи това седем пъти.” На седмия път, той каза: „Ето от морето се подига малко облаче, колкото човешка длан.” Той рече: „Иди, кажи на Ахав: „Впрегни колесницата си и тръгвай, да те не свари дъждът.”
В това време небето потъмня от облаци и вятър, и заваля силен дъжд; Ахав пък седна в колесницата, заплака и тръгна за Израил; и ръката Господня беше върху Илия. Той препаса кръста си и тичаше пред Ахав до Самия Израел.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 64, 10авсд.10с-11.12-13 (О: 2а)
На Тебе, Боже, подобава хвала на Сион.
Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата: обилно я обогатяваш. Потокът Божи е пълен с вода; Ти приготвяш храната им. 
На Тебе, Боже, подобава хвала на Сион.
Понеже тъй си я устроил.
Напояваш браздите й, уравняваш буците й; Омекчаваш я с дъждовни капки, благославяш нейните израстъци. 
На Тебе, Боже, подобава хвала на Сион.
Увенчаваш годината на Твоята благост, и Твоите пътеки изпускат тлъстина.
Изпускат върху пустинните пасбища и хълмовете се опасват с радост. 
На Тебе, Боже, подобава хвала на Сион.
АЛИЛУЯ       Ив 13, 34
* Алилуя.* Нова заповед ви давам, казва Господ; да се обичате един други, както Аз ви възлюбих. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който се гневи на брата си, виновен ще бъде пред съда.
Четене от светото Евангелие според Матей        5, 20-26
      В онова време Исус каза на учениците Си:
„Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
     Слушали ли сте, че бе казано на древните: „Не убивай”; а който убие, виновен е пред съда.” Аз пък ви казвам: че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: „Рака”, виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже: „Безумнико”, виновен ще бъде за геената огнена.
    И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
   Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; истина ти казвам: Няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант.
Това е слово Господне.