10NZ05.1

Петък – Х седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Който възкреси Исуса,
ще възкреси и нас чрез Исуса
и ще ни постави заедно с вас.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни          4, 7-15
         Братя:
Това съкровище ние носим в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава на бога, а не на нас. Ние сме наскърбявани, но не се смущаваме; в лишения сме, но не се отчайваме; гонени сме, но не сме изоставяни; повалят ни, но не погиваме. Винаги носим в тялото си смъртните страдания на Исуса, та да се открие в тялото ни и животът на Исуса. Защото ние, които живеем, непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса, та животът Исусов да се открие в смъртната ни плът; тъй че смъртта действува в нас, а животът във вас.
А като имаме същия дух на вярата, както е писано: „Повярвах и затова говорих”, и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че Този, който възкреси Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще ни постави заедно с вас пред Него. Защото всичко става заради вас, та обилната благодат да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава на Бога.
         Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115, 10-11.15-16.17-18 (О: 17а)
На тебе, Господи, принасям хвалебна жертва, 
Повярвах и затова говорих; „Силно съм съкрушен”.
В моята необмисленост си каза: „Всеки човек е лъжа.” 
На тебе, Господи, принасям хвалебна жертва,
Скъпа е в очите на Господа смъртта на неговите светии.
Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня.
Ти счупи моите окови. 
На тебе, Господи, принасям хвалебна жертва,
На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и ще призова името Господне.
Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. 
На тебе, Господи, принасям хвалебна жертва,
АЛИЛУЯ        Филип 2, 15-16
* Алилуя. * Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всеки, който поглежда на жена
с нечисто пожелание,
той е прелюбодействувал вече с нея.
Четене от светото Евангелие според Матей      5, 27-32
         В онова време Исус каза на учениците Си:
         „Слушали сте, че бе казано на древните: „Не прелюбодействувай.” Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе, да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
         Казано бе също: „Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо.” Аз пък ви казвам: „Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напуснатата, той прелюбодействува.”
         Това е слово Господне.