10NZ05.2

Петък – Х седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Застани на планината пред лицето Господне.
Четене из първата книга Царства 19, 19а. 11-16
В онези дни:
Като дойде Илия до Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето, биде към него слово Господне, и Той му каза: „Излез, и застани на планината пред лицето Господне.” И ето, Господ премина.
И голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали, мина пред Господа; но не във вятъра е Господ. И след вятъра настана земетръс, но не в земетръса е Господ. И след земетръса – огън, но не в огъня е Господ. И след огъня – лъх от тих вятър.
Като чу това, Илия си закри лицето със своя кожух, излезе и застана пред входа на пещерата. И към него биде глас, който му каза: „Защо си тука, Илия?” Той отговори: „Пламнах от ревност за господа, Бога Саваот, защото Израилевите синове оставиха Твоя завет, разрушиха Твоите жертвеници и с меч убиха Твоите пророци; само аз останах, но и моята душа търсят да вземат.”
И Господ му рече: „Върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и, когато пристигнеш, помажи Азаил за цар на Сирия, а Инуй, Намесивия син, помажи за цар над Израил; Елисей пък, Сафатовия син, от Авелмелуха, помажи за пророк вместо себе си.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26, 7-8а.8в-9авс. 13-14 (О: 8а)
Аз ще търся Твоето лице, Господи
Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето Ми.” 
Аз ще търся Твоето лице, Господи
И аз ще търся лицето Ти, Господи.
Не скривай от мене лицето Си, не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти си мой помощник, не ме отхвърляй. 
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Аз ще търся Твоето лице, Господи
Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господа.
Аз ще търся Твоето лице, Господи
АЛИЛУЯ Филип 2, 15-16
* Алилуя. * Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всеки, който поглежда на жена
с нечисто пожелание,
той е прелюбодействувал вече с нея.
Четене от светото Евангелие според Матей 5, 27-32
В онова време Исус каза на учениците Си:
„Слушали сте, че бе казано на древните: „Не прелюбодействувай.” Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе, да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
Казано бе също: „Ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо.” Аз пък ви казвам: „Който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напуснатата, той прелюбодействува.”
Това е слово Господне.