10NZ06.1

Събота – Х седмица

Година I
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
2 Кор 5, 14-21

Оня, който не знаеше грях, Той за нас Го направи жертва за грях.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
    
Братя: Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом един е умрял за всички, всички са умрели. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Оня, който умря за тях и възкръсна. Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново. А Всичко е от Бога, който ни примири със Себе си чрез Исуса Христа и ни даде служението на това примирение, защото Бог примири света със Себе Си чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението. И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: примирете се с Бога. Защото Оня, който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.3-4.8-9.11-12 (О: 8а)

Щедър и милостив е Господ.

Благославяй, душо моя, Господа,
и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа,
и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.
 
Щедър и милостив е Господ.

Той прощава всички твои беззакония, и изцелява всички твои недъзи;
избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Той се не гневи до край, нито се вечно сърди.

Щедър и милостив е Господ.

Защото, колкото е високо небето над земята,
толкова е велика милостта към ония, които се боят от Него.
Колкото е далече изток от запад,
толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония.

Щедър и милостив е Господ.

АЛИЛУЯ
Пс 118, 36а.29в
R: Алилуя, Алилуя
Боже, наклони сърцето ми към Твоите откровения; и дай ми Твоя закон.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5, 33-27

Аз ви казвам да не се кълнете никак.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време Исус каза на учениците Си: „Слушали сте още, че бе казано на древните: „Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си.” Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: нито в небето, защото е престол Божи; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде: Да, Да; Не, Не, а каквото е повече от това, то е от лукавия.

Това е слово Господне.