10NZ06.1

Събота – Х седмица

Година I

ПЪРВО ЧЕТИВО
Оня, който не знаеше грях,
Той за нас Го направи жертва за грях.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни     5, 14-21
            Братя:
Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом един е умрял за всички, всички са умрели. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Оня, който умря за тях и възкръсна. Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново. А Всичко е от Бога, който ни примири със Себе си чрез Исуса Христа и ни даде служението на това примирение, защото Бог примири света със Себе Си чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението. И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: примирете се с Бога. Защото Оня, който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога.
            Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.3-4.8-9.11-12 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. 
Щедър и милостив е Господ.
Той прощава всички твои беззакония, и изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости.  Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той се не гневи до край, нито се вечно сърди. 
Щедър и милостив е Господ.
Защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта към ония, които се боят от Него.
Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. 
Щедър и милостив е Господ.
АЛИЛУЯ       Пс 118, 36а.29в
* Алилуя. * Боже, наклони сърцето ми към Твоите откровения; и дай ми Твоя закон. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз ви казвам да не се кълнете никак.
Четене от светото Евангелие според Матей         5, 33-27
            В онова време Исус каза на учениците Си:
  „Слушали сте още, че бе казано на древните: „Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си.” Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: нито в небето, защото е престол Божи; ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Йерусалим, защото е град на великия Цар; ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде: Да, Да; Не, Не, а каквото е повече от това, то е от лукавия.
            Това е слово Господне.