11.06

11 юни
Св. Варнава, апостол
Възпоминание
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и вяра.
Четене от Деяния на Апостолите 11, 21в-26; 13, 1-3
В онези дни:
Голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Иерусалимската Църква, и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа; защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.
Тогава Варнава отиде в Тарс да търси Савла. И като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ, и първом в Антиохия учениците бидоха наречени „Християни”.
В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители, именно: Варнава и Симеон, наречен Нигер, и Луций Киринеец и Манахин, съвъзпитаник на Ирод четвъртовластника, и Савел.
Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Свети каза: „Отделете Ми Варнава и Савел за делото, за което съм ги призвал.” Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97, 1.2-Зав.Зс-4.5-6 (О: 2в)
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Спомни си Той Своята милост към Яков и верността си към Израилевия дом.
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте.
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски
при звука на тръби и рог, тържествувайте пред Царя Господа
Господ яви своето спасение пред очите на народите.
АЛИЛУЯ Мт 28, 19а.20в
 Алилуя. * Идете, поучавайте всички народи, казва Господ; Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Идете и проповядвайте, защото е близко царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей 10, 7-13
В онова време Исус каза на учениците Си:
„Като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте: даром получихте, даром давайте.
Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато „си отидете.
А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: „Мир на тая къща”, и ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.”
Това е слово Господне.