11NZ-a

ЕДИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА

Неделя, Година А
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 19,2-6а

Вие ще ми бъдете царствено свещенство u народ свет.

Четене из книгата Изход.    

В онези дни: Израилевите синове дойдоха в Синайската пустиня и се разположиха там на стан в пустинята; там, срещу планината, се разположи Израил на стан. А Мойсей възлезе при Бога; и Господ извика към него от планината, думайки: „Ти кажи на Якововия дом и възвести на Израилевите синове: Вие видяхте, що направих Аз на египтяни и как ви носих на орлови криле и ви доведох при Себе Си. И тъй, ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ измежду всички народи, защото цялата земя е Моя. И вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свет”.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99,2.3.5. (О: Зс)

Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.

Възкликнете на Господа, цяла земйо,
служете на Господа с веселие;
идете пред лицето Му с възклицание.
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна.

Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.

Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал,
и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство.
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна,
и Неговата истина е в род и род.

Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 5,6-11

Ако се примирихме чрез смъртта на Сина, толкова повече ще се спасим чрез живота Му.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни. 

Братя: Още когато бяхме немощни, Христос, в определеното време, умря за нечестивите. Едва ли някой ще умре за праведника; за добрия, може би, някой и да се реши да умре. Но Бог показва любовта Си към нас с това, че Хростос умря за нас, докато ние още бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева. Защото, ако се примирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме още врагове, толкова повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му, и не само това, но се и хвалим с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега примирението си.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ      
Мк 1,15
R: Алилуя, Алилуя
Наближи царството Божие: Разкайте се и вярвайте в Евангелието.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 9,36-10,8

Като повика дванадесетте си ученика, прати ги.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Като видя Исус множество народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир. Тогава каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а работниците малко, затова, молете господаря на жетвата да изпрати работници за жетвата си”. И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. А имената на дванадесетте Апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Зеведев и Иван, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей, Митар, Яков Алфеев и Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който Го и предаде. Тия дванадесет души изпрати Исус и им заповяда, като каза: „По път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царство небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте”.

Това е слово Господне.