11NZ-a

ЕДИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вие ще ми бъдете
царствено свещенство u народ свет.
Четене из книгата Изход     19,2-6а
В онези дни:
Израилевите синове дойдоха в Синайската пустиня и се разположиха там на стан в пустинята; там, срещу планината, се разположи Израил на стан.
А Мойсей възлезе при Бога; и Господ извика към него от планината, думайки: „Ти кажи на Якововия дом и възвести на Израилевите синове: Вие видяхте, що направих Аз на египтяни и как ви носих на орлови криле и ви доведох при Себе Си.
И тъй, ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ измежду всички народи, защото цялата земя е Моя. И вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свет”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99,2.3.5. (О: Зс)
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. 
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. 
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. 
Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.
ВТОРО ЧЕТИВО
Ако се примирихме чрез смъртта на Сина,
толкова повече ще се спасим чрез живота Му.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    5,6-11
Братя:
Още когато бяхме немощни, Христос, в определеното време, умря за нечестивите. Едва ли някой ще умре за праведника; за добрия, може би, някой и да се реши да умре. Но Бог показва любовта Си към нас с това, че Хростос умря за нас, докато ние още бяхме грешни.
Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева. Защото, ако се примирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме още врагове, толкова повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му, и не само това, но се и хвалим с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега примирението си.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       –           Мр 1,15
* Алилуя. * Наближи царството Божие: Разкайте се и вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Като повика дванадесетте
си ученика, прати ги.
Четене от светото Евангелие според Матей         9,36-10,8
В онова време:
Като видя Исус множество народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир. Тогава каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а работниците малко, затова, молете господаря на жетвата да изпрати работници за жетвата си”.
И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.
А имената на дванадесетте Апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Зеведев и Иван, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей, Митар, Яков Алфеев и Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който Го и предаде.
Тия дванадесет души изпрати Исус и им заповяда, като каза: „По път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царство небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте”.
Това е слово Господне.