11NZ-c

ЕДИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ сне от тебе греха: няма да умреш.
Четене из втората книга на Самуил          12,7-10.13
В онези дни:
Натан каза на Давид: Ти си онзи човек. Тъй говори Господ, Бог израилев: “Аз те помазах за цар над Израил, избавих те от ръцете Саулови, дадох ти дома на твоя господар и жените на господаря ти в твое лоно, дадох ти дома Израилев и Юдин и, ако това е малко, бих ти придал още повече.
А ти защо пренебрегна словото на Господа, като извърши зло пред очите Му? Урия, хетееца, порази с меч, жена му взе за своя жена, а него уби с амонитски меч. Затова мечът няма да отстъпи от твоя дом до века, понеже ти Ме пренебрегна и взе жената на хетееца Урия, за да бъде твоя жена”.
Тогава Давид каза на Натан: “Съгреших пред Господа”.
И Натан каза на Давид: “Господ сне от теб греха ти, ти няма да умреш”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,1-2.5.7.11. (О: срв 5с)
Господи, снеми от мене вината на греха ми.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити.
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени в грях, и в чийто дух няма лукавство. 
Господи, снеми от мене вината на греха ми.
Аз ти открих греха си, и не скрих беззаконоието си. Аз казах: “Ще изповядвам на Господа моите престъпления”. И Ти сне от мене вината на греха ми. 
Господи, снеми от мене вината на греха ми.
Ти си ми закрила, Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление. 
Господи, снеми от мене вината на греха ми.
Веселете си в Господа и радвайте се, праведници; тържествувайте, всички прави по сърце. 
Господи, снеми от мене вината на греха ми.
ВТОРО ЧЕТИВО
И вече не аз живея, а Христос живее в мене.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни               2,16.19-21
Братя:
Понеже узнахме, че човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът.
Чрез закона умрях за закона, та да живея за Бога. Разпнах се с Христа, и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божи, който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. Не отхвърлям Божията благодат: защото, ако чрез закона е оправданието, тогава Христос напразно умря.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       1 Ив 4,10в
* Алилуя. * Бог пръв ни обикна, и проводи Сина Си като изкупителна жертва за нашите грехове. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Прощават и се многото грехове,
защото много обикна.
Четене от светото Евангелие според Лука                       7,36-8,3
В онова време:
Някой от фарисеите покани Исуса да яде с него. И Той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на трапезата в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро; и като застана отзад при нозете Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро.
Като видя това фарисеинът, който го бе поканил, рече в себе си: “Да беше пророк тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница”.
Като се обърна към него, Исус рече: “Симоне, имам нещо да ти кажа”.
А той отвърна: “Кажи, Учителю?”
“Един заемодавец имаше двама длъжника; единият му дължеше петстотин динария, а другият – петдесет; но, понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне?”
Симон отговори и рече: “Мисля, тоя, комуто повече прости”. А той му рече: “Право отсъди”.
И като се обърна към жената, рече на Симон: “Видиш ли тая жена? Влязох в дома ти, вода за нозете ти ми не даде, а тая със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая, откак влязох, не престана да целува нозете ми. Ти с елей не помаза главата ми, а тая с миро помаза нозете ми. Затова казвам ти: Прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.”
На нея пък рече: “Прощават ти се греховете”. И тия, които седяха с Него на трапезата, почнаха да си думат: “Кой е тоя, дето и грехове прощава?”
А Той рече на жената: “Твоята вяра те спаси; иди си смиром”.
След това Той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестеше царството Божие; и с Него бяха дванадесетте, и някои жени, които Той бе излекувал от зли духове и болести: Мария, нари­чана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса, и Ивана, жена на Хуза, домакин Иродов, и Сузана, и много други, които му услужваха с името си.
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Лука                       7,36-5о
В онова време:
Някой от фарисеите покани Исуса да яде с него. И Той, като влезе в къщата на фирисея, седна на трапезата. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на трапеза в къщата на фарисея, данесе алабастрен съд с миро; и като застана отзад при нозете Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро. Като видя това фарисеинът, който Го бе поканил, рече в себе си: “Да беше пророк тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница”.
Исус рече на Симон: “Имам нещо да ти кажа.” А той отвърна: “Кажи, Учителю!”
“Един заемодавец имаше двама длъжника: Единият му дължеше петстотин динария, а другият – петдесет. Но понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне.”
Симон отговори и рече: “Мисля, тоя, комуто повече прости”. А Той му рече: “Право отсъди”.
И като се обърна към жената, рече на Симон: “Видиш ли тая жена? Влязох у дома ти, вода за нозете ти Ми не даде, а тая със сълзи обля нозете Ми и с косата си ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая, откак влязох, не престана да целува нозете Ми. Ти с елей не помаза главата Ми, а тая с миро помаза нозете Ми. Затова казвам ти: Прощават й се многото грехове, задето много обикна. А комуто малко се прощава, той малко обича.”
На нея пък рече: “Прощават ти се греховете”. И тия, които седяха с Него на трапезата, почнаха да си думат: “Кой е Тоя, дето и греховете прощава?”
А Той рече на жената: “Твоята вяра те спаси; иди си смиром”.
Това е слово Господне.