11NZ01.2

Понеделник XI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Навутей биде убит с камъни и умря.
Четене из първата книга Царства  21,1-16
По онова време Изреелецът Навутей имаше в Изреел лозе до двореца на самарийския цар Ахав. Ахав каза на Навутей, думайки: „Дай ми лозето си; то ще ми бъде овощник, понеже е близо до моя дом, а вместо него ще ти дам лозе по-хубаво от това, или, ако обичаш, ще ти дам сребро, колкото то струва. „Ала Навутей отговори на Ахав: „Да ме пази Господ да ти дам наследството от бащите си”.
Ахав се върна у дома си развълнуван и огорчен от думите, що му бе казал Изреелецът Навутей, думайки: „Няма да ти дам наследството от бащите си”. Духом смутен, легна на постелката, обърна си лицето и не яде хляб.
При него влезе жена му Иезавел и му каза: „Защо си смутен духом и че и хляб не ядеш?” Той отговори: „Говорих с Изреелеца Навутей и му казах: Дай ми лозето си срещу сребро, или, ако обичаш, ще ти дам друго лозе вместо него; той ми отговори: „Не ти давам лозето си, наследството от бащите ми”. Тогава жена му Иезавел му рече: „Какво царство ще бъде у Изреел, ако ти тъй постъпваш? Стани, яж хляб и бъди спокоен; аз ще ти доставя лозето на Изреелеца Навутей”.
И тя написа писма от името на Ахав, запечати ги с неговия печат и ги изпрати до старейшините и големците, които живееха с Навутей в града му. В писмата тя пишеше тъй: „Обявете пост и поставете Навутей на чело на народа; и срещу него турете двама негодници, които да свидетелствуват против него и да кажат: „Ти хули Бога и царя”; и след това изведете го и го бийте с камъни, та да умре”.
Тогава мъжете на неговия град, старейте и големците, които живееха в града му, направиха както им бе заповядала Иезавел и тъй както бе писано в писмата, що бе пратила до тях. Обявиха пост и поставиха Навутей на чело на народа; па се изстъпиха двама негодници, седнаха срещу него и свидетелствуваха против него пред народа и думаха: „Навутей хули Бога и царя”.
Затова го изведоха вън от града, убиха го с камъни и той умря. Пратиха да кажат на Иезавел: „Навутей биде убит с камъни и умря”.
Като чу, че Навутей бил бит с камъни и умрял, Иезавел рече на Ахав: „Стани и завладей лозето на Изреелеца Навутей, който не искаше да ти го даде за сребро, понеже Навутей го няма между живите, той умря”. Като чу Ахав, че Навутей бил умрял, стана да отиде на лозето на Изреелеца Навутей и да го завладее.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 5,2-3.5-6.7. (О: 2в)
Разумей моите вопли, Господи.
Чуй, Господи, думите ми, разумей моите вопли. Вслушай се в гласа на моя зов, Царю мой и Боже мой. 
Разумей моите вопли, Господи.
Защото Ти си Бог, който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе, и нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи. 
Разумей моите вопли, Господи.
Ти ще погубиш онези, които говорят лъжа, Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие; от кръвожаден и коварен човек Господ се гнуси. 
Разумей моите вопли, Господи.
АЛИЛУЯ       Пс 118,105
* Алилуя. Твоето слово е светило за нозете ми, и светлина за пътеките ми. Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Аз ви казвам да се не противите на злото.
Четене от светото Евангелие според Матей         5,38-42
В онова време: Исус каза на учениците си: „Слушали сте, че бе казано: „Око за око, и зъб за зъб.” Аз пък ви казвам: Да се не противите на злото; но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата; и на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха; и който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. На този, който проси от тебе, давай му, и не отвръщай оня, който ти иска на заем.
Това е слово Господне.