11NZ03.2

Сряда – XI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Изведнъж се яви огнена колесница,
и Илия се понесе към небето.
Четене из втората книга Царства   2,1.6-14
Когато Господ щеше да възнесе Илия на небето, във вихрушка, Илия с Елисей идваха от Галгал. И като дойдоха в Иерихон, Илия каза на Елисей: „Остани тука, защото Господ ме праща на Йордан”. И той каза: „Жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя”. И тръгнаха двамата. Петдесет души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха надалеч срещу тях, а те двамата стояха при Йордан.
И взе Илия кожуха си, уви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисей: „Искай, каквото желаеш да ти направя,преди да бъда взет от тебе”. Елисей отговори: „Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене”. А той каза: „Мъчно нещо искаш; ако видиш, как ще бъде взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, няма да бъде”.
Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне, и раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: „Отче мой, отче мой! Колесницата на Израил и негова конница!” И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две, и вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Йордан.
И взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата и тя не се раздели; и каза: „Де е Господ, Бог Илиев? Самият той?” И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30,20.21.24. (О: 25)
Да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа.
Колко много са у Тебе благата, Господи, що пазиш за ония, които Ти се боят. Ти си ги приготвил за ония, които се уповават на Тебе, пред синовете човешки. 
Да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа.
Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения; скриваш го под сянка от нападките на езиците. 
Да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа.
Обичайте Господа, всички Негови праведници, Господ пази верните, и отплаща с излишък на ония, които постъпват горделиво. 
Да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа.
АЛИЛУЯ       Ив 14,23
* Алилуя. * Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Твоят Отец,
който вижда тайно, ще ти въздаде.
Четене от светото Евангелие според Матей         6,1-6.16-18
В онова време: Исус каза на своите ученици:
„Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак няма да имате награда при небесния ваш Отец. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерните по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти, кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, който вижда в скришно ще ти въздаде на яве.
Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерните; защото те си правят лицата мрачни, за да покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А Ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде на яве.
Това е слово Господне.