11NZ05.2

Петък XI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Помазаха Иоас u викаха: Да живее царят.

Четене из втората книга Царства   11,1-4.9-18.20

В онези дни:
Аталия, майка на Охазия, като видя, че син й умря, стана и изтреби целия царски род. Но Иосаева, дъшеря на цар Иорам, сестра на Охазия, взе Охазиевия син Иоас и тайно го отведе изсред убиваните царски синове, него и кърмачката му, в спалнята; и скриха го от Аталия, и той не биде убит. И криха го с нея в Господния дом шест години, а в това време Аталия царуваше над земята. На седмата година Иодай прати и взе стотниците от телохранителите и бързоходците, доведе ги пред себе си в дома Господен, сключи с тях договор, взе от тях клетва в дома Господен и показа им царския син. Стотниците направиха всичко, що заповяда свещеник Иодай; всеки взе людете си, които дохождаха събота и които си отиваха в събота, и дойдоха при свещеник Иодай, и свещеникът раздаде на стотниците ко­пията и щитовете цар Давидови, които се намираха в дома Господен. И застанаха бързоходците, всеки с оръжие в ръка от дясната страна на дома до лявата страна на дома, при жертвеника и при дома, око­ло царя. Тогава изведе царския син, тури му царски венец и накити, възцариха го, и го помазаха, ръкопляскаха и викаха: „Да живее царя!” Чу Аталия гласа на разтърчалия се народ и отиде при народа в дома Господен. И гледа: ето, царят стои на възвишението, според обичая, и князете и тръбите до царя; целият народ на страната се весе­ли, и тръбят с тръби. Аталия раздра дрехата си и завика: „Съзаклятие! Съзаклятие!” Свещеник Иодай заповяда на стотниците, началници на войската и каза им: „Изведете я извън пределите на храма, и който тръгне подире й, убийте го с меч”. Защото свещеникът си мислеше да не би да я убият в дома Господен. Направиха й място, и тя мина през конския вход за царския двор и там биде убита. И сключи Иодай завет между Господа и между царя и народа, да бъдат те народ Господен, и между царя и народа. Тогава целият народ на страната отиде в дома на Ваал, събори жертвениците му и кумирите му съвсем разбиха. И Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците. И свещеникът установи надзорничество над дома Господен. Целият народ на страната се весели и градът се успокои; а Аталия убиха с меч в царския дом.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 131,11.12.13-14.17-18 (О: 13)

Господ си избра Сион за жилище.

Кле се Господ на Давид, истина е,
и няма да се отрече от нея:
„От плода на твоята утроба,
ще поставя на престола ти. 


Господ си избра Сион за жилище.

Ако твоите синове спазват Моя завет,
и моите откровения,
на които
ще ги науча,
то синовете им ще седят вечно на твоя престол.


Господ си избра Сион за жилище.

Защото Господ избра Сион,
силно си го пожела за жилище:

„Това е мое покоище на веки;
Тука ще се поселя, защото го силно пожелах.” 


Господ си избра Сион за жилище.

Там ще вдигна мощта Давидова,
ще поставя светило на Моя помазаник.

Враговете му ще облека в срам,
а на него ще сияе венецът му.” 


Господ си избра Сион за жилище.

АЛИЛУЯ       Мт 5,3

Алилуя, Алилуя, Алилуя

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно.

Алилуя, Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ

Дето е съкровището ти,
там ще е и сърцето ти.

Четене от светото Евангелие според Матей         6,19-23

В онова време: Исус каза на учениците си:
„Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Светило за тялото е окото; ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината”.

Това е слово Господне.