11NZ06.1

Събота – XI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Много повече ще се хваля с немощите си.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            12,1-10
Братя:
Ако трябва да се хваля (не ми е полезно), ще мина към видения и откровения Господни. Зная един човек в Христа, който преди четиринадесет години (с тяло ли, не зная, без тяло ли, не зная, Бог знае) беше грабнат и отнесен до трето небе. И зная тоя човек (с тяло ли или без тяло, не зная: Бог знае), че беше грабнат и отнесен в рая и чу неизказани думи, които човек не може да изговори. С такъв човек ще се похваля, но със себе си, няма да се похваля, освен с моите немощи.
Ако пък поискам да се хваля, няма да бъда безумен, защото ще кажа истина; но аз се въздържам, да не би някой да помисли за мене повече, отколкото вижда в мене или чува за мене.
И, за да се не превъзнасям с премногото откровения, даде ми се жило в плътта, ангел сатанински, да ме бие по лицето, за да се не превъзнасям. Затова три пъти молих Господа, да го отстрани от мене; но Той ми рече: „Стига ти Моята благодат, защото силата ми се в немощ напълно проявява.”
Затова с много по-голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова. Затова добре ми е в немощи, в обиди, в нужди, в гонения, в притеснения заради Христа, понеже, когато съм немощен, тогава съм силен.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33,8-9.10-11.12-13 (О: 9а)
Вкусете и вижте, колко е благ Господ.
Ангелът на Господа застава около онези, които Му се боят, и ги избавя.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ; блажен човекът, който се на Него уповава.
Вкусете и вижте, колко е благ Господ.
Бойте се от Господа Негови светии, защото няма оскъдност у онези, които Му се боят.
Богати обедняха и търпят глад, а онези, които дирят Господа, не са лишени от никое благо. 
Вкусете и вижте, колко е благ Господ.
Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Божи ще ви науча.
Иска ли човек да живее, и обича ли дълголетие, за да види блага?”
Вкусете и вижте, колко е благ Господ.
АЛИЛУЯ       2 Кор 8,9
* Алилуя. * Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати вие чрез неговата бедност. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не се грижете за утре.
Четене от светото Евангелие според Матей         6,24-34
В онова време: Исус каза на учениците Си:
”Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.
Затова казвам ви: Не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?
Но и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?
Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат; а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци;
И тъй, не се грижете и не думайте: „Какво да ядем или какво да пием, или какво да облечем? Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.
И тъй, не се грижете за утре, защото утрешнията ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му”.
Това е слово Господне.