11NZ06.2

Събота XI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Захария, когото убихте между жертвеника и храма.
Четене из втората книга Паралипоменон            24,17-25
След смъртта на Иодай дойдоха юдеиските князе и се поклониха на царя; оттогава царят започна да ги слуша. И оставиха дома на Господа, Бога на отците си, и почнаха да служат на посветените дър­вета и на идолите. За тази тяхна вина биде гняв Господен върху Юда и Йерусалим. Той им праща пророци да ги обърнат към Господа; те ги убеждаваха, ала тези не слушаха.
И Дух Божи обгърна Захария, син на свещеник Иодай, и той застана на възвишението пред народа и каза им: „Тъй говори Господ: Защо престъпяте Господните заповеди? Успех няма да имате; както вие оставихте Господа, тъй и той ще ви остави”.
Тогава се сговориха против него и го убиха с камъни по заповед на царя, в двора на Господния дом. Цар Иоас не си спомни доброто, що му беше сторил Иодай, бащата на Захария, а уби сина му. И той, умирайки, думаше: „Нека Господ види и изиска”.
Като измина година, излезе против него сирийска войска, и влязоха в Юдея и Йерусалим и изтребиха от народа всички князе народни и всичката плячка, взета от тях, пратиха на царя в Дамаск.
Макар сирийската войска да беше дошла в малък брой, Господ предаде в ръцете им твърде многобройна сила, задето бяха оставили Господа, Бога на отците си. Те извършиха съд и над Иоас и когато си отидоха, оставиха го в тежка болест.
Слугите му направиха против него съзаклятие заради кръвта на сина на свещеника Иодай, и го убиха в леглото му и той умря. Погребаха го в давидовия град, ала не в царските гробници.
Това е слово Господне
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,4-5.19-30.31-32.33-34 (О: 29а)
На веки ще му запазя Моята милост.
Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давид:
Ще утвърдя навеки твоето потомство, от рода в род ще уредя твоя
престол. 
На веки ще му запазя Моята милост.
На веки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с Него ще бъде
верен.
И ще продължа навеки неговото потомство и неговия престол – като дните на небето. 
На веки ще му запазя Моята милост.
Ако синовете му оставят Моя закон и не ходят по Моите заповеди; ако нарушат Моите наредби и не спазват Моите повели, 
На веки ще му запазя Моята милост.
Ще посетя със жезъл тяхното беззаконие, и с удари – тяхната неправда, но милостта Си не ще отнема от него и истината Си не ще изменя.
На веки ще му запазя Моята милост.
АЛИЛУЯ       2 Кор 8,9
* Алилуя. * Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати вие чрез неговата бедност. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не се грижете за утре.
Четене от светото Евангелие според Матей         6,24-34
В онова време: Исус каза на учениците Си:
”Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.
Затова казвам ви: Не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?
Но и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?
Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат; а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци;
И тъй, не се грижете и не думайте: „Какво да ядем или какво да пием, или какво да облечем? Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.
И тъй, не се грижете за утре, защото утрешнията ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му”.
Това е слово Господне.