12NZ-b

ДВАНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Тук е границата на твоите горди вълни.
Четене из книгата на Йов   38,1.8-11
Господ отговори на Йов из бурята и рече:
„Кой затвори морето с врата, когато се то изтръгна, та излезе като из утроба, когато облаците направих негово облекло и мъглата -негови пелени? И му утвърдих Моя наредба и поставих ключалки и врата и казах: „До тука ще дойдеш и няма да преминаваш, и тука е границата на гордите твои вълни”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 106,23-24.25-26.228-29.30-31 (O: 1)
Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му. 
Онези, които тръгват по море на кораби, които имат работа в големите води.
Виждат делата на Господа и чудесата му в дълбините. 
Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му.
Той каже и настава бурен вятър, и високо издига морските вълни.
Възлизат до небесата, слизат до бездната; душата им чезне в неволя.
Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му.
Тогава в скръбта си викат към Господа, и Той ги изведе из неволите. Той превръща бурята в тишина, и вълните замлъкват.
Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му.
И се радват, че те са утихнали, и Той ги довежда на желаното пристанище.
да славят Господа за милостта Му, и за чудните Му дела към синовете човешки. 
Славете Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му.
ВТОРО ЧЕТИВО
Ето всичко стана ново.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            5,14-17
Братя:
Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че, щом един е умрял за всички, всички са умрели. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Оня, който умря за тях и възкръсна.
Затова от сега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познавали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Кой е този, та и вятърът и морето Му се покоряват.
Четене от светото Евангелие според Марко         4,35-40
В същия ден вечерта Исус казва на учениците Си: „Да минем на отсрещната страна”. И като разпуснаха народа, учениците Го взеха със себе си, както беше в кораба; имаше и други ладии с Него.
И подигна се голяма буря; а вълните прехвърляха кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода. А Исус беше заспал при кормилото на възглавница. Будят Го и Му казват: „Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме? И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето: „Млъкни, престани!” И вятърът утихна, и настана голяма тишина.
И им рече: „Що сте тъй страхливи? Как нямате вяра!” И обзе ги голям страх, и казваха помежду си: „Кой ли е Този, та и вятърът, и морето Му се покоряват?”
Това е слово Господне.