12NZ01.1

Понеделник – XII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 12,1-9

И тръгна Аврам, както му заповяда Господ.

Четене из книгата Битие.
    
В онези дни: Рече Господ на Аврам: „Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си; и иди в земята, която ще ти покажа. Аз ще про­изведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен. Аз ще благословя онези, които те благославят; и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена.” И тръгна Аврам, както му каза Господ, а с него заедно тръгна и Лот. Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан, и взе Аврам със себе си жена си Сара, братанеца си Лот и всичкия имот, що бяха спечелили, и колкото души бяха придобили в Харан: и излязоха, за да идат в Ханаанската земя. Като стигнаха в нея, Аврам премина тази земя до мястото Сихем, до дъбравата Море. В тази земя тогава живееха хананейци. И яви се Господ на Аврам и му рече: „Тази земя ще дам на потомството ти”. И съгради там Аврам жертвеник на Господа, който му се яви. Оттам той тръгна към планината, на изток от Ветил; и постави шатрата си тъй, че Ветил оставаше на запад, а Гай на изток; и съгра­ди там жертвеник на Господа и призова името на Господа. И дигна се Аврам, та продължи пътя си към юг.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,12-13.18-19.20 и 22 (О: 12в)

Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.

Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог,
и племето, което Той си е избрал за наследие!
От небесата гледа Господ,
вижда всички синове човешки.

Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.

Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог.
Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят,
и които се уповават на милостта Му;
че Той ще спаси душата им от смърт и ще ги прехрани.

Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.

Нашата душа се уповава на Господа,
Той е наша помощ и наша защита;
Да бъде милостта ти над нас, Господи;
според както Ти се уповаваме.

Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.


АЛИЛУЯ    
Евр 4,12
R: Алилуя, Алилуя
Словото Божие е живо, действено, то различава помисли и намерения сърдечни.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 7,1-5

Извади най-напред гредата от окото си.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на учениците Си: „Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или, как ще кажеш на брата си: „Чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда! Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.”

Това е слово Господне.