12NZ01.1

Понеделник – XII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
И тръгна Аврам, както му заповяда Господ.
Четене из книгата Битие     12,1-9
В онези дни:
Рече Господ на Аврам: „Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си; и иди в земята, която ще ти покажа. Аз ще про­изведа от тебе голям народ, ще те благословя и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословен. Аз ще благословя онези, които те благославят; и в тебе ще бъдат благословени всички земни племена.”
И тръгна Аврам, както му каза Господ, а с него заедно тръгна и Лот. Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан, и взе Аврам със себе си жена си Сара, братанеца си Лот и всичкия имот, що бяха спечелили, и колкото души бяха придобили в Харан: и излязоха, за да идат в Ханаанската земя.
Като стигнаха в нея, Аврам премина тази земя до мястото Сихем, до дъбравата Море. В тази земя тогава живееха хананейци.
И яви се Господ на Аврам и му рече: „Тази земя ще дам на потомството ти”. И съгради там Аврам жертвеник на Господа, който му се яви.
Оттам той тръгна към планината, на изток от Ветил; и постави шатрата си тъй, че Ветил оставаше на запад, а Гай на изток; и съгра­ди там жертвеник на Господа и призова името на Господа. И дигна се Аврам, та продължи пътя си към юг.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,12-13.18-19.20 и 22 (О: 12в)
Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог, и племето, което Той си е избрал за наследие!
От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки. 
Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му; че Той ще спаси душата им от смърт и ще ги прехрани.
Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
Нашата душа се уповава на Господа, Той е наша помощ и наша защита;
Да бъде милостта ти над нас, Господи; според както Ти се уповаваме.
Блажен е онзи народ, който Господ си е избрал за наследие.
АЛИЛУЯ       Евр 4,1Z
* Алилуя. Словото Божие е живо, действено, то различава помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Извади най-напред гредата от окото си.
Четене от светото Евангелие според Матей         7,1-5
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или, как ще кажеш на брата си: „Чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда! Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.”
Това е слово Господне.