12NZ03.1

Сряда – XII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Аврам повярва на Господа и това му се вмени
в оправдание; и сключи Господ завет с Аврам.
Четене из книгата Битие     15,1-12.17-18
В онези дни:
Биде слово Господне към Аврам във видение и казваше: „Не бой се, Авраме: Аз съм твой щит, и твоята награда ще бъде твърде голяма.”
Аврам рече: „Господи Боже, какво ще ми дадеш? Аз оставам бездетен; разпоредник в дома ми е Елиезер от Дамаск”. И пак рече Аврам: „Ето, ти не ми даде потомство, и на, мой наследник ще бъде домочадецът ми”.
И биде слово Господне към него и му казваше: „Той няма да ти бъде наследник; но онзи, който произлезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник.” Пак го изведе вън и му рече: „Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи”. И му рече: „Толкова ще бъде твоето потомство.” Аврам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание.
И му рече: „Аз съм Господ, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тази земя.”
Той рече: „Господи Боже, по какво ще позная, че ще я владея?”
Господ му рече: „Вземи ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб.” Взе той всички тези, разсече ги по наполовина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече. И налетяха върху труповете грабливи птици; но Аврам ги разпъждаше.
По залез слънце налегна Аврама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак.
Щом зайде слънце и настана мрак, ето, дим като че от пещ и огнен пламък премина между разсечените животни. В тоя ден сключи Гос­под завет с Аврам, като рече: „На твоето потомство аз давам тази земя, от египетската река до голямата река Ефрат”.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (О: 9а)
Господ вечно помни завета си. 
Славете Господа, призовавайте Неговото име; разгласяйте между народите делата Му.
Възпейте Го и пейте Му, разказвайте за всички Негови чудеса. 
Господ вечно помни завета си.
Хвалете се с Неговото свето име, да се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. 
Господ вечно помни завета си.
Вие сте потомство Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови
избраници.
Той е Господ, Бог наш, Неговите съдби са по цяла земя. 
Господ вечно помни завета си.
Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,
що е завещал на Авраам, и клетвата Си на Исаак.
Господ вечно помни завета си.
АЛИЛУЯ       Ив 15,4.5в
* Алилуя. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, той дава много плод. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
По плодовете им ще ги познаете.
Четене от светото Евангелие според Матей         7,15-20
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители; по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.
Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете”.
Това е слово Господне.