12NZ03.2

Сряда XII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Царят прочете на народа всички
думи на книгата на завета, която се намери в дома
Господен, и сключи завет пред лицето на Господа.
Четене от втората книга Царства   22,8-13; 23,1-3
В онези дни:
Каза първосвещеникът Хелкия на писаря Шафан: “Аз намерих в дома Господен книгата на закона”. И Хелкия подаде книгата на Шафан, и той я чете. Дойде писарят Шафан при царя и донесе на царя отговор, като каза: “Твоите раби взеха среброто, намерено в дома Господен, и го предадоха в ръцете на разпоредниците, поставени при дома Господен.” Писарят Шафан обади още на царя и каза: “Една книга ми даде свещеник Хелкия.” И Шафан я чете пред царя. Когато царят чу думите от книгата на Закона Господен, раздра дрехите си.
И царят заповяда на свещеник Хелкия, на Ахикан, Шафанов син, на Ахбор, Михеев син, на писаря Шафан и на царския слуга Асаия, думайки: “Идете, попитайте Господа за мене, за народа и за цяла Юдея върху думите на тази намерена книга, защото голям е гневът Господен, който се е разпалил против нас, задето нашите бащи не са слушали думите на тази книга, за да постъпват според заповяданото на нас.”
И известиха на царя отговора. Тогава царят прати, та събраха при него всички старейшини на Юда и на Йерусалим. И отиде царят в дома Господен и с него всички юдеи и всички иерусалимски жители, и свещеници, и пророци, и целият народ, от малък до голям, и про­чете им гласно всички думи на книгата на завета, която се намери в дома Господен. После царят застана на високо място и сключи пред лицето Господне завет да следва Господа и да пази заповедите Му, откровенията Му и наредбите Му, от все сърце и душа, за да изпълни думите на този завет, написани в тази книга. И целият народ стъпи в завета.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,33.34.35.36.37.40 (О: 33а)
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави.
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа o него до край.
Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, и ще го пазя от все сърце. 
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави.
Тури ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно пожелах. 
Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към корист. 
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави.
Отвърни очите ми да не виждат суета; животвори ме на Твоя път. 
Ето, аз силно пожелах Твоите заповеди, животвори ме с Твоята правда.
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави.
АЛИЛУЯ       Ив 15,4.5в
* Алилуя. * Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, той дава много плод. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
По плодовете им ще ги познаете.
Четене от светото Евангелие според Матей         7,15-20
В онова време: Исус каза на учениците Си:
“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители; по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.
Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете”.
Това е слово Господне.