12NZ06.2

Събота XII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Викаха към Господа при
стените на дъщерята Сионова.
Четене из книгата Плач Иеремиев 2,2.10-14.18-19
Погуби Господ всички жилища на Яков, не пощади, разруши в яростта си крепостите на дъщерята Юдина, повали наземи, отхвърли царството и князете му като нечисти.
Седят на земи безмълвни старците на дъщерята Сионова, посипаха с пепел главите си, опасаха се с вретище; наведоха глави към земя девиците Иерусалимски.
Изтощиха се от сълзи очите ми, вълнува се утробата ми, сърце ми се къса, задето гине дъщерята на моя народ, когато деца и кърмачета умират от глад сред градските улици.
Умирайки като ранени по градските улици, те казват на своите майки: „Де има жито и вино?” – и предават душите си в майчините си прегръдки.
Що да ти кажа, с какво да те сравня, дъще Иерусалимова? На какво да те оприлича, за да те утеша, дево, дъще Сионова? Защото твоята рана е като море голяма; кой може да те изцери?
Твоите пророци ти предсказаха неща несбъдни и лъжливи, не разкриваха твоето беззаконие, за да отвърнат твоето пленение, и ти изричаха лъжливи откровения, които те докараха до изгнание.
Сърцето им вика към Господа при стените на дъщерята Сионова; лей потоци сълзи денем и нощем, не давай си покой, не затваряй зениците на очите си.
Ставай, викай нощем при началото на всяка стража; изливай като вода твоето сърце пред лицето на Господа; простирай към Него ръце за душата на децата си, които издъхват от глад по ъглите на всички улици.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 73,1-2.3-5а.5в-7.20-21 (О: 19в)
Не забравяй завинаги душите на твоите бедни.
Защо, Боже, си ни отхвърлил завинаги? Защо гневът ти се е разпалил против овците на Твоето пасбище?
Спомни си за Твоя народ, който Ти от старо време си придобил, и изкупил за дял на Твоето притежание. За Сион, където си се заселил. 
Не забравяй завинаги душите на твоите бедни.
Подигни стъпките си към вековните развалини: врагът разруши всичко в светилището.
Викат твоите врагове сред събранията Ти, поставили са своите знакове вместо нашите знамена.
Не забравяй завинаги душите на твоите бедни.
Изглеждаха като някой, който дига брадва върху сплетените на дърво клони.
И сега всички резби в него изведнъж разрушиха, с топори и секири. Предадоха на огън Твоето светилище; съвсем оскверниха жилището на Твоето име. 
Не забравяй завинаги душите на твоите бедни.
Милостно погледни на Своя завет, защото всички мрачни места по земята се изпълниха с насилнишки жилища. Не забравяй вика на Твоите врагове; Сиромах и беден да възхвалят Твоето име. 
Не забравяй завинаги душите на твоите бедни.
АЛИЛУЯ       Мт 8,17
* Алилуя. * Той взе върху себе си нашите слабости и понесе нашите болести. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Мнозина ще дойдат от изток и запад
и ще насядат на трапеза с Авраам, Исаак u Яков.
Четене от светото Евангелие според Матей         8,5-17
В онова време:
Когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше Го и казваше: „Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда”. Исус му казва: „Ще дойда и ще го излекувам.”
А стотникът отговори и рече: „Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на единия казвам: „Върви”, и отива; на другия: „Дойди” и дохожда; и на слугата си: „Направи това”, и прави.
Като чу това, Исус се почуди и рече на ония, които вървяха подире Му: „Истина ви казвам, нито в Изариля намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраам, Исаак и Яков в царството небесно, а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмница; там ще бъде плач и скърцане със зъби.” И рече Исус на стотника: „Иди си и, както си повярвал, нека ти бъде.” И слугата му оздравя в същия час.
Като дойде в къщата на Петър, Исус видя тъща му, че лежи болна от огница, и допре се до ръката й, и огницата я остави; тя стана и им служеше.
А като се свечери, доведоха при него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Той взе върху Си нашите немощи и понесе болестите.”
Това е слово Господне.