13NZ_A

ТРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Този Божи човек е свет; да остане там.
Четене из втората книга Царства   4,8—11.14—16а
Един ден Елисей отиде в Сунам. Там една богата жена го покани в дома си да яде хляб и той, колчем минеше, всякога се отбиваше там да яде хляб. Тя каза на мъжа си: „Ето, аз зная, че Божият човек, който постоянно минава край нас, е свет. Да му направим малка горница над стената и да му сложим там легло и маса и стол и светилник, та когато идва у нас, да си отива там”.
Един ден Елисей отиде там, качи се в горницата си и легна там. И каза: „Какво, прочее, да направим за нея?” И рече му Гизий: „Ето. тя няма син, а мъжа й е стар.” И каза Елисей да я повика; той я повика и тя застана на вратата, и Елисей й рече: „След една година, в това същото време ти ще държиш на ръце син.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,2-3.16.-17. 18-19 (О: 2а)
Милостите Господни вечно ще възпявам.
Милостите Господни вечно ще възпявам, от род в род ще разгласям Твоята истина.
Защото казвам: „На веки е основана милостта”, на небесата Ти утвърди Твоята истина. 
Милостите Господни вечно ще възпявам.
Блажен народ, който познава тръбния зов; Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи,
и за Твоето име се радват цял ден, и с Твоята правда се възвишават. 
Милостите Господни вечно ще възпявам.
Защото Ти си украса на силите им, и с Твоето благоволение се издига нашият рог.
От Господа е нашият щит и от светия Израилев нашият цар. 
Милостите Господни вечно ще възпявам.
ВТОРО ЧЕТИВО
Съпогребахме се с Него чрез кръщението,
за да ходим в обновен живот.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до римляни    6,3-4 8-11
Братя:
Всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме. И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.
Ако пък сме умрели в Христа, вярваме, че ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него. Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса, нашия Господ.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       1 П 2,9
* Алилуя. * Вие сте избран народ, царствено свещенство, свет народ; известявайте чудесните дела на Онзи, който ви е призовал от тъмнина към чудната Своя светлина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който не взима кръста си,
не е достоен за Мене.
Който приема вас, Мене приема.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,37-42
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази.
Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Оня, който Ме е пратил.
Който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда.
И който напои един от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си”.
Това е слово Господне.