13NZ_B

ТРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
По завист от дявола влезе в този свят смъртта.
Четене из книгата Премъдрост      1,13-15; 2,23-25
Бог не е създал смъртта и не се радва, когато гинат живите; защото Той е създал всичко за битие, и всичко в света е спасително: няма пагубна отрова, няма и адово царство на земята. Праведността е безсмъртна и вечна.
Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие. Ала по завист от дявола влезе в тоя свят смъртта, и я изпитват онези, които са от неговия дял.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 29,2 и 4.5-6. 11 и 12а и 13в (О: 2а)
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене.
Господи, Ти изведе душата ми от ада и ме оживи, за да не сляза в гроба. 
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Пейте на Господа, Негови светии, славете паметта на Неговата светиня.
Защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот. Вечер настъпва плач, а сутрин – радост. 
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
Чуй, Господи, и помилвай ме, Господи, бъди ми помощник. Ти обърна тъгата ми в ликуване. Господи, Боже мой, вечно ще Те хваля. 
Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.
ВТОРО ЧЕТИВО
Вашето изобилие да допълва
недостига на бедните братя.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни 8,7.9.13-15
Братя:
Както изобилва всичко у вас: вяра и слово и познание и всяко усърдие и любовта ви към нас, тъй да изобилва у вас тая добродетел.
Защото вие знаете милостта на нашия Господ Исус Христос, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.
Не че искам да бъде на другите леко, а вам тежко, но за изравнение: сегашният ваш излишък да допълня техния недостиг, за да послужи и техният излишък при вашия недостиг, та да има равенство, както е писано: „Който е събрал много, не е имал излишък; и който -малко, не е имал недостиг.”
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       2 Тим 1,1 Ов
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и озари живота чрез Благовестието Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Момиче, на тебе казвам, стани!
Четене от светото Евангелие според Марко         5,21-43
В онова време:
Когато Исус премина пак на другия бряг с кораба, събра се при Него много народ, докато беше край морето. И дойде един от началниците на синагогата, на име Иаир, и, виждайки Го, падна пред нозете Му и Го молеше много, думайки: „Щерка ми е на умиране; дойди и възложи на нея ръце, за да оздравее, и тя да бъде жива.”Исус тръгна с него и подире Му вървеше много народ и Го притискаха.
И една жена, която страдаше от кръвотечение дванадесет години и страшно бе изстрадала от много лекари, и пръснала беше всичко, що имаше, но без да види някаква полза, а напротив беше станало още по-зле, като чу за Исуса, приближи се из отзад между народа и докосна дрехата Му, защото си думаше: „Ако се докосна само до дрехата Му, ще оздравея”.
И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта си. И веднага Исус, като усети в Себе Си, че сила е излязла от Него, се обърна към народа и каза: „Кой се докосна до дрехите Ми?”
Учениците Му казаха: „Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш: „Кой се докосна до Мене?” И гледаше наоколо, за да види оная, която бе сторила това. Тогава жената, със страх и трепет, като знаеше, какво бе станало с нея, приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина.
А Той й каза: „Дъще, твоята вяра те спаси; иди си с мир и бъди здрава от болестта си.”
Докато Той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: „Дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя?” Но Исус, щом чу тия думи, каза на началника на синагогата: „Не бой се, само вярвай.” И никому не позволи да върви след Него, освен на Петър и Яков и Иван, брат Яковов. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение, и плачещи и лелекащи силно. И като влезе, казва им: „Що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи.” А те Му се смееха.
Но Той, като отпрати всички, взима със Себе си бащата и майка на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: „Талита куми, което означава: Момиче, тебе казвам, стани!” Момичето веднага стана и начена да ходи (понеже беше на дванайсет години) и се смаяха твърде много. И Той строго им заповяда, никой да не знае за това; и поръча да и дадат да яде.
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Марко         5,21-24.35в-43
В онова време:
Когато Исус премина с кораба на отсамния бряг, при Него се събра много народ, и Той беше край морето. И ето, дохожда един от началниците на синагогата, на име Иаир, и като Го вижда, пада пред нозете Му и Го моли много, думайки: „Щерка ми е на умиране; дойди и възложи върху й ръце, за да оздравее, и тя да бъде жива. Исус тръгна с Него и подире Му вървеше множество народ, и Го притискаха.
Дохождат от началника на синагогата и казват: „Дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя?”
Но Исус, щом чу тия думи, каза на началника на синагогата: „Не бой се, само вярвай”. И никому не позволи да върви след Него, освен на Петър, Яков и Иван, брат Яковов.
Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение, и плачещи и лелекащи силно. И като влезе, казва им: „Що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи.” А те Му се смееха.
Но Той, като отпрати всички, взима със Себе си бащата и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влязоха там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: „Талита куми, което означава: „Момиче, тебе казвам, стани!” Момичето веднага стана и начена да ходи (понеже беше на дванайсет години), и се смаяха твърде много. И Той строго им заповяда, никой да не знае за това, и поръча да й дадат да яде.
Това е слово Господне.