13NZ04.2

Четвъртък XIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Иди, пророкувай при Моя народ.
Четене из книгата на пророк Амос            7,10-17
В онези дни:
Амасия, свещеник ветилски, прати при израилския цар Иеровоам, да кажат: „Амос дига бунт против тебе сред дома Израилев; земята не може да търпи неговите думи. Защото тъй казва Амос: „От меч ще умре Иеровоам, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си.”
И рече Амасия на Амос: „Ясновидецо, иди и се отстрани в земята Юдина; там яж хляб и там пророкувай, а във Ветил вече не пророкувай, защото той е светиня царева и е царски дом.”
Отговори Амос и рече на Амасия: „Аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир и събирах диви смокини. Но Господ ме взе от овците и ми рече: „Иди, пророкувай при Моя народ Израил.”
Сега изслушай словото Господне. Ти казваш: „Не пророкувай против Израил и не произнасяй думи против дома Исааков.” Затова ето що казва Господ: „Жена ти ще бъде обезчестена в града, твоите синове и дъщери ще паднат от меч, земята ти ще бъде разделена с мерилна връв, ти ще умреш в нечиста земя, а Израил непременно ще бъде отведен от земята си.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.11. (О: 10в)
Съдбите Господни са истина, всички са праведни.
Законът на Господа е съвършен – укрепва душата, откровението Господне е верно – простите прави мъдри
Съдбите Господни са истина, всички са праведни.
Господните повеления са праведни – веселят сърцето; Господнята заповед е светла – просветлява очите, 
Съдбите Господни са истина, всички са праведни.
Страхът Господен е чист – пребъдва на веки. Съдбите Господни са истина – всички са праведни.
Те са по-желани от злато, и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед и капки от вощен мед. 
Съдбите Господни са истина, всички са праведни.
АЛИЛУЯ       2 Kop 5,19
* Алилуя. * Бог примири света със Себе си чрез Христа, и вложи в нас словото на примирението, * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Прославиха Бога, който
даде такава власт на човеците.
Четене от светото Евангелие според Матей         9,1-8
В онова време:
Исус влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града си. И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Дерзай, чедо, прощават ти се греховете!”
Тогава някои от книжниците казаха в себе си: „Той богохулствува.”
А Исус, като видя помислите им, рече: „Защо мислите лошо в сърцата си? Защото кое е по-лесно? Да кажа: Прощават ти се греховете или да кажа: Стани и ходи?” Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощават грехове (тогава казва на разслабения): „Стани, вземи си постелката и върви у дома си.”
И той стана, и отиде у дома си.
А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, който е дал такава власт на човеците.
Това е слово Господне.