13NZ05.1

Петък – XIII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 23,1-4.19; 24, 1-8.62-67

Исаак обикна Ревека и се утеши в скръбта за майка си.

Четене из книгата Битие.
    
Сарра живя сто двадесет и седем години; и умря в град Ара, сега Хеврон, в Ханаанската земя. И дойде Авраам да плаче и ридае за Сарра. И стана Авраам от своята покойница и рече на Хетовите синове, думайки: „Аз съм у вас пришелец и заселник; дайте ми между вас място за гроб, което да си е мое, та да погреба моята покойница отпред очите си.” И така Авраам погреба жена си Сарра в пещерата на нивата в Махпеле, срещу Мамре, сега Хеврон в Ханаанската земя. Авраам беше вече стар и в преклонни години. Господ благослови във всичко. И рече Авраам на своя слуга, най-стария в дома му, който предстояваше над целия му имот: „Тури ръката си под бедрото ми и ми се закълни в Господа, Бога на небето и Бога на земята, че няма да вземеш за сина ми жена от дъщерите на Хананейци, между които живея, а ще отидеш в моята земя, в родното ми място и при племето ми, и ще вземеш от там жена за сина ми Исаак.” Слугата му рече: „Може жената да не пожелае да дойде с мене в тази земя; трябва ли да върна сина ти в земята, от която ти си излязъл?” Авраам му рече: „Гледай да не върнеш сина ми там. Господ, Бог на небето, който ме взе от бащиния ми дом от земята, дето съм роден, който ми говори и ми се кле, думайки: „На потомството ти ще дам тази земя, той ще изпрати Своя Ангел пред тебе, и ти ще вземеш от там жена за сина ми. Ако пък жената не пожелае да дойде с тебе, ти ще си свободен от тази ми клетва; само сина ми не връщай там.” По това време Исаак се разхождаше по пътя, който води към кладенеца, който се нарича „Живият и видещият”. Защото живееше в южната земя. Надвечер Исаак излезе в полето да се поразтуши, па подигна очи и видя: ето, идат камили. Ревека погледна и видя Исаак и слезе от камилата и попита тя слугата: „Кой е този човек, който иде по полето насреща ни?” Слугата отговори: „Този е моят господар.” И тя взе булото и се покри. Слугата разказа на Исаак всичко, що беше направил. И въведе я Исаак в шатрата на майка си Сарра; и взе Ревека, и тя му стана жена. И той я толкова обикна, че се утеши в скръбта за майка си.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 105,1-2;3-4а;4в-5 (O: 1а)

Славете Господа, защото е благ.

Славете Господа, защото е благ,
защото Неговата милост е вечна.
Кой ще изкаже могъществото на Господа,
кой ще възвести всичката му хвала?

Славете Господа, защото е благ.

Блажени, които пазят закона,
и вършат правда във всяко време.
Спомни си за нас, Господи,
и благоволението си към Твоя народ.
 
Славете Господа, защото е благ.

Славете Господа, защото е благ.
За да видим благоденствието на Твоите избраници,
да се веселим с веселието на Твоя народ,
да се хвалим с Твоето наследие.
 
Славете Господа, защото е благ.


АЛИЛУЯ  
Мт 11,28
R: Алилуя, Алилуя
Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 9,9-13

Здравите нямат нужда от лекар; милост искам, а не жертва.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Когато минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: „Върви след Мене”. И той стана и тръгна след Него. И когато Исус седеше на трапеза вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: „Защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?” А Исус, като чу това, рече им: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните; идете и се научете, що значи: „Милост искам, а не жертва.” Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.”

Това е слово Господне.