13NZ06.1

Събота – XIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Яков замести брата си
и с хитрост взе благословията му.
Четене из книгата Битие     27,1-5.15-29
Исаак остаря, и отслабна зрението на очите му и не можеше да вижда. И повика по-големия си син Исав и му рече: „Синко!” Той отговори: „Ето ме.” Бащата рече: „Ето, аз остарях; не зная деня на смъртта си; вземи сега сечивата си, тури си и лъка си, иди на полето и улови ми дивеч. Сготви ми ястие, каквото обичам и ми донеси да ям, за да те благослови душата ми, преди да умра.”
Ревека слушаше, когато Исаак говореше на сина си Исав. И отиде Исав на полето да улови и донесе дивеч. А Ревека взе скъпата дреха на по-големия си син Исав, която беше при нея в къщи, и облече с нея по-малкия си син Яков; А ръцете му и гладката му шия уви с ярешки кожи. И даде ястието и хляба, които тя беше приготвила, в ръцете на сина си Яков.
Той влезе при баща си и продума: „Татко!” Той проговори: „Ето ме, кой си ти, сине мой?” Яков рече: „Аз съм Исав, твоят първороден син. Направих, както ти ми рече; стани, седни и яж от лова ми, та да ме благослови душата ти.” И рече Яков, на сина си: „Как тъй скоро намери, сине мой?” Той отговори: „Господ Бог твой ми прати насреща ми.”
И рече Исаак: „Приближи се до мене, сине мой, да те попипам, дали ти си син ми Исав, или не”. Яков се приближи до баща си Исаак; той го попита и рече: „Гласът – глас Яковов, а ръцете – ръце Исаво-ви.” И не го позна, защото ръцете му бяха космати, както ръцете на брата му Исав. И го благослови, и рече: „Ти ли си син ми Исав?” Той отговори: „Аз съм!”
Той рече: „Дай ми да ям от лова на сина ми, за да те благослови душата ми.” Яков му даде и той яде; донесе му и вино, и той пи. И му рече: „Приближи се до мене, сине мой, и ме целуни.” Той се приближи и го целуна. И усети Исаак дъха от облеклото му и го благослови, като рече:
„Ето, дъхът от сина ми е като дъх от пълна нива, която Господ е благословил.”
Да ти даде Бог от небесната роса и от тлъстината на земята и изобилие на жито и вино.
Народи да ти слугуват, и племена да ти се покланят; да бъдеш господар над братята си, и да ти се покланят синовете на майка ти.
Които те кълнат – да бъдат проклети; и които те благославят – да бъдат благословени.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 134,1-2.3-4.5-6 (О: За)
Хвалете Господа, защото е благ
Хвалете името Господне, хвалете, раби Господни, които стоите в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог. 
Хвалете Господа, защото е благ
Хвалете Господа, защото Господ е благ; възпявайте името Му, защото е сладостно.
Защото Господ си избра Яков, Израил за свое достояние. 
Хвалете Господа, защото е благ
Познах, че Господ е велик; и Господ наш е по-високо от всички богове.
Господ върши всичко, що иска, на небесата и на земята, в моретата и във всички бедни. 
Хвалете Господа, защото е благ
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Нима могат приятелите на младоженеца
да тъгуват, докато е с тях младоженецът.
Четене от светото Евангелие според Матей         9,14-17
В онова време:
Приближиха се до Исуса Ивановите ученици и казват: „Защо ние и фарисеите много постим, а Твоите ученици не постят?” А Исус изрече: „Нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят.
„И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; защото новоп ришитото ще одере от вехтото, и съдраното ще стане още по-грозно. Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят, но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.”
Това е Слово Господне.