13NZ_C

ТРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Елисей стана и тръгна след Илия.
Четене из първата книга Царства  19,16в. 19-21
В онези дни:
Господ каза на Илия: „Помажи Елисей, Сафатовия син, от Авел-Мелоха, за пророк вместо себе си”.
И Илия тръгна оттам и намери Сафатовия син Елисей, когато ореше с дванадесет рала волове и той беше един от дванадесетте орачи. Минавайки край него, Илия хвърли кожуха си върху му и Елисей остави воловете си и се затече след Илия и каза: „Позволи ми да целуна бащи си и майка си, и ще тръгна след тебе.” Той му отговори: „Иди, и върни се, защото, какво съм ти сторил?”
Той се върна от него, взе рало волове, закла ги, и като запали плуга на воловете, опече месото им и ги раздаде на людете, и те ядоха. А сам той стана и тръгна след Илия и почна да му служи.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 15,1-2а. и 5.7-8.9-10.11 (О: Срв 5а)
Ти, Господи, си дял от моето наследие.
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.
Казах на Господа: „Ти си Господ мой!”
Господ е дял от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий. 
Ти, Господи, си дял от моето наследие.
Ще благославям Господа, който ме е вразумил; дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. 
Ти, Господи, си дял от моето наследие.
Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда.
Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. 
Ти, Господи, си дял от моето наследие.
Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на всеки. 
Ти, Господи, си дял от моето наследие.
ВТОРО ЧЕТИВО
Към свобода сте призвани.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   4,31в-5,1.13-18
Братя:
Стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува, и не се подлагайте пак под робско иго.
Към свобода сте призвани вие, братя, само че свободата ви да не служи като повод да угаждате на плътта, но с любов си услужвайте един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в: „Възлюби ближния си като себе си.” Ако пък един други се мразите и се ядете, пазете се да се не изтребите един други.
Аз пък казвам: „Живейте духом, и не ще изпълнявате прищевките на плътта. Защото плътта желае противното на духа, а духът противното на плътта; те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали. Ако се водите по дух, вие не сте под закон.”
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       I Сам 3,9; Ив 6,69в
* Алилуя. * Говори, Господи, защото Твоят слуга Те слуша; Ти имаш думи за вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той с решителност се запъти към Йерусалим.
Ще Те следвам, където и да отидеш.
Четене от светото Евангелие според Лука                       9,51-62
Когато се приближаваха дните да бъде Исус взет от света, Той се обърна към пътя за Йерусалим. И изпрати пред Себе си вестители; те отидоха и влязоха в едно село самариянско, за да приготвят за Него; Но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим.
Като видяха това учениците Му Яков и Иван, рекоха: „Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да ги изтреби?”
Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: „Не знаете, от какъв дух сте вие; защото Син Човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси.” И отидоха в друго село.
И когато те вървяха по пътя, рече Му някой: „Господи, ще Те последвам, където и да идеш.”
Исус му рече: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни – гнезда; а Син Човечески няма де глава да подслони.”
На друг пък каза: „Върви след Мене”.
А тоя рече: „Господи, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.”
Но Исус му каза: „Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай царството Божие.”
А друг един рече: „Аз ще тръгна след Тебе, Господи, но първом ми позволи да се простя с домашните си.”
Но Исус му каза: „Никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за царството Божие.”
Това е слово Господне