14NZ-b

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Те са размирен дом, но нека знаят,
че е имало пророк между тях.
Четене из книгата на пророк Иезекиил    2,2-5
В онези дни:
Влезе в мене Дух и ме постави на нозете ми и чух онзи, който говореше, и Той ми каза:
„Сине човешки, аз те пращам при Израилевите синове, при непокорни люде, които се възбунтуваха против Мене; те и бащите им са изменници пред Мене дори до ден днешен. И тези са синове със сгрубяло лице и със жестоко сърце – при тях те пращам и ти ще им кажеш: „Тъй казва Господ Бог”. Ще слушат ли те, или не – понеже те са размирен дом, но нека знаят, че е имало между тях пророк.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 122,1-2а.2всд.З-4 (О: 2сд)
Нашите очи са към Господа, докле Той ни помилва.
Подигам очи към Тебе, който живееш на небесата.
Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им. 
Нашите очи са към Господа, докле Той ни помилва.
Както очите на слугинята – към ръката на господарката й, Тъй и нашите очи – към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилва. 
Нашите очи са към Господа, докле Той ни помилва.
Помилвай ни, Господи, помилвай ни, защото доста сме сити на презрение;
доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви. 
Нашите очи са към Господа, докле Той ни помилва.
ВТОРО ЧЕТИВО
Ще се хваля с немощите си,
за да всели в мене силата Христова.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            12,7-10
Братя:
За да се не превъзнасям с премногото откровения, даде ми се жило в плътта, ангел сатанин, да ме бие по лицето. Затова три пъти молих Господа, да го отстрани от мене; но Той ми рече: „Стига ти Моята благодат, защото силата Ми се в немощ напълно проявява.”
Затова с много по-голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова. Затова добре ми е в немощи, в обиди, в нужди, в гонения, в притеснения заради Христа, понеже, кога съм немощен, тогава съм силен.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Лк 4,18
* Алилуя. * Духът Господен е върху Мене; Той Ме прати да благо-вестя на бедните. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Пророк не бива без почит освен в отечеството си.
Четене от светото Евангелие според Марко         6,1-6
В онова време:
Исус дойде в отечеството Си, а учениците Му Го следваха. Като настана събота, Той захвана да поучава в синагогата.
И мнозина, които Го слушаха с учудване говореха: „Откъде у Него това? каква е тая мъдрост, която Му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете Му? Не е ли Той дърводелецът, Марииният син, брат на Яков, Йосия, и Юда и Симон? И не са ли тук между нас сестрите Му?” И падаха в съблазън поради Него.
А Исус им казваше: „Пророк не бива без почит, освен в отечеството Си, между сродници и у дома си.” И не можеше да извърши там никакво чудо; само малцина болни изцери, като възложи ръце върху им. И се чудеше на неверието им. И ходеше по околните села и поучаваше.
Това е слово Господне.