14NZ01.1

Понеделник  – XIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Видя стълба изправена, и Ангели Божии са
качват и слизат, и Бога, който му говореше.
Четене из книгата Битие     28,10-22а
В онези дни:
Яков пък излезе от Вирсавия и отиде в Харан. И стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето е залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи го за възглавница и легна на онова място.
И вижда сън: Ето, стълба изправена на земята, а върхът й отива до небето, и Ангели се казват и слизат по нея. И ето, Господ стои от горе на нея и говори:
“Аз съм Господ, Бог на твоя Отец Авраам, и бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти. И потомството ти ще бъде като земният пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето потомство всички земни племена. И ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал”.
Яков се събуди от съня и рече: “Наистина Господ е на това място, аз пък не знаех!” И уплаши се и рече: “Колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.” И стана Яков рано сутринта, взе камъка, който си беше сложил за възглавница, постави го паметник и поля отгоре с елей. И нарече името на онова място: Ветил, а предишното име му беше Луз.
И даде Яков оброк, като рече: “Ако Бог бъде с мене и ме опази в този път, по който отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, и аз се смиром върна в бащиния си дом и Господ бъде моя Бог – то този камък, който поставих паметник, ще бъде дом Божий; и от всичко, което Ти, Боже, ми дадеш, ще Ти дам десетата част.”
Това е Божие слово
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 90,1-2.3-4.14-15ав (О: срв 2в)
Боже мой, на Тебе се уповавам.
Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия.
И казва на Господа: “Ти си мое прибежище и моя защита, Бог мой, на когото се уповавам”
Боже мой, на Тебе се уповавам.
Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза.
С крилата Си ще те осени, и под крилете Му ще бъдеш на безопасно.
Боже мой, на Тебе се уповавам.
Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми.
Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби. 
Боже мой, на Тебе се уповавам.
АЛИЛУЯ       2 Тим. 1,Юв
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Благовестието Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дъщеря ми току-що умря; но дойди и тя ще оживее.
Четене от светото Евангелие според Матей        
В онова време: Когато Исус говореше, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: “Дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката си върху нея, и тя ще оживее”. И като стана Исус, тръгна подире му с учениците Си.
И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, защото си думаше: “Ако само се допря до дрехата Му, ще оздравея.”
А Исус, като се обърна и я видя, рече: “Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси.” От тоя час жената оздравя.
И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: “Излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи.” И те Му се смееха. И когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана. И разчу се това по цялата оная земя.
Това е слово Господне.