14NZ01.1

Понеделник  – XIV седмица

Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 28,10-22а

Видя стълба изправена, и Ангели Божии са качват и слизат, и Бога, който му говореше.

Четене из книгата Битие.    

В онези дни: Яков пък излезе от Вирсавия и отиде в Харан. И стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето е залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи го за възглавница и легна на онова място. И вижда сън: Ето, стълба изправена на земята, а върхът й отива до небето, и Ангели се казват и слизат по нея. И ето, Господ стои от горе на нея и говори: „Аз съм Господ, Бог на твоя Отец Авраам, и бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти. И потомството ти ще бъде като земният пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето потомство всички земни племена. И ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал”. Яков се събуди от съня и рече: „Наистина Господ е на това място, аз пък не знаех!” И уплаши се и рече: „Колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.” И стана Яков рано сутринта, взе камъка, който си беше сложил за възглавница, постави го паметник и поля отгоре с елей. И нарече името на онова място: Ветил, а предишното име му беше Луз. И даде Яков оброк, като рече: „Ако Бог бъде с мене и ме опази в този път, по който отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, и аз се смиром върна в бащиния си дом и Господ бъде моя Бог – то този камък, който поставих паметник, ще бъде дом Божий; и от всичко, което Ти, Боже, ми дадеш, ще Ти дам десетата част.”

Това е Божие слово


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 90,1-2.3-4.14-15ав (О: срв 2в)

Боже мой, на Тебе се уповавам.

Който живее под покрива на Всевишния,
той обитава под сянката на Всемогъщия.
И казва на Господа: „Ти си мое прибежище и моя защита,
Бог мой, на когото се уповавам”

Боже мой, на Тебе се уповавам.

Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза.
С крилата Си ще те осени,
и под крилете Му ще бъдеш на безопасно.
Боже мой, на Тебе се уповавам.

Боже мой, на Тебе се уповавам.

Задето той Ме възлюби, ще го избавя;
ще го защитя, защото позна името Ми.
Ще повика към Мене, и ще го чуя;
с него съм в скърби.

Боже мой, на Тебе се уповавам.


АЛИЛУЯ 
2 Тим. 1,10


R: Алилуя, Алилуя

Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Благовестието Си.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 9,18-26


Дъщеря ми току-що умря; но дойди и тя ще оживее.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Когато Исус говореше, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: „Дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката си върху нея, и тя ще оживее”. И като стана Исус, тръгна подире му с учениците Си. И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, защото си думаше: „Ако само се допря до дрехата Му, ще оздравея.” А Исус, като се обърна и я видя, рече: „Дерзай, дъще, твоята вяра те спаси.” От тоя час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, рече им: „Излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи.” И те Му се смееха. И когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана. И разчу се това по цялата оная земя.

Това е слово Господне.