14NZ02.1

Вторник XIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Името ти ще бъде Израил, защото ти се бори с Бога.
Четене из книгата Битие     32,22-32
В онези дни:
През нощта Яков се дигна и, като взе двете си жени и двете слугини и единадесетте си сина, преброди Явок. И като прекара всичко, що имаше, остана сам.
И с него се бори Някой до зори. И като видя, че Го не надвива допря се до ставата на бедрото му, и се повреди ставата на бедрото у Яков, когато се бореше с него. И му рече: „Пусни ме, защото се зазори.” Яков отговори: „Няма да Те пусна, докле не ме благосло­виш.” И рече: „Как ти е името?” Той отговори: „Яков.” И му рече: „От сега името ти ще бъде не Яков, а Израил, защото ти се бори с Бога, та и човеци ще надвиваш.” Попита и Яков, думайки: „Обади ми Твоето име?” А Той отговори: „Защо Ме питаш за името Ми?” И го благослови там.
И нарече Яков онова място с име Пенуел; защото казваше: „Видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.” И слънцето бе изгряло, когато той изминаваше Пенуел и куцаше с бедрото си. Затова и досега синовете Израилеви не ядат жилата, която е на бедрената става, защото Онзи, който се бори, беше се допрял до ставната жила на Якововото бедро.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 16,1.2-3-6-7.8в и 15 (О: 15а)
Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.
Чуй, Господи, правдата ми, послушай вика ми, приеми молба от нелъжливи уста. 
Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.
Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат правотата. Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем; изкуси ме и нищо не намери. 
Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.
Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; преклони ухото си към мене, чуй моите думи.
Яви чудната си милост, Ти, който спасяваш надяващите се на Тебе от онези, които се противят на Твоята десница. 
Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.
Пази ме като зеница на око, скрий ме в сянката на Твоите криле. Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице, когато се събуждам с Твоя образ ще се насищам.”
Аз ще гледам с правда на Твоето лице, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 10,14
* Алилуя. * Аз съм добрият Пастир, казва Господ; познавам Своите овци, и Моите Ме познават. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Жетвата е голяма, работниците малко.
Четене от светото Евангелие според Матей         9,32-38
В онова време:
Ето доведоха при Исуса един ням човек, хванат от бяс. И след като бясът биде изгонен, немият проговори, а народът се чудеше и думаше: „Никога не е имало такова нещо в Израил.”
А фарисеите думаха: „Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз.”
И ходеше Исус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир.
Това каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а работниците малко; затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си.”
Това е слово Господне.