14NZ02.2

Вторник XIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сеяха вятър, буря ще пожънат.
Четене из книгата на пророк Осия            8,4-7.11-13
Това казва Господ:
Поставиха си сами царе в Израил, без Мене; туряха си князе, без Мое знание; от среброто и златото си направиха идоли: от там е гибелта. Остави те телецът ти, Самарио! Разпали се гневът Ми против тях. До кога не ще могат се очисти? Защото и той е дело на Израил. Художник го е направил, и затова той не е бог; на късове ще стане Самарийският телец. Понеже те сеяха вятър, буря ще пожънат; жито на корен той не ще има, зърното няма да даде брашно, ако пък и даде, чужди ще го погълнат.
Защото Ефрем насазида много жертвеници за грях, – за грях му и послужиха тези жертвеници. Аз му написах важните Мои закони, но той ги счете за чужди. В жертвените приноси към Мене те принасят месо и го ядат; на Господа те са неудобни; сега Той ще си спомни тяхното нечестие и ще ги накаже за греховете им: те ще се върнат в Египет.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 113, В, 3-4.5-6.7-8.9-10 (О: 9а)
Домът Израилев се уповава на Господа.
Нашият Бог е на небесата, върши всичко, що иска.
Идолите на езичниците са сребро и злато, дело на човешки ръце. 
Домът Израилев се уповава на Господа.
Имат уста, ала не говорят, имат очи, ала не виждат.
Имат уши, ала не чуват; имат ноздри, ала не обоняват. 
Домът Израилев се уповава на Господа.
Ръце, имат, ала не пипат, нозе имат, ала не ходят;
Подобни на тях да бъдат онези, които ги правят, и всички, които се на тях надяват. 
Домът Израилев се уповава на Господа.
Домът Израилев се уповава на Господа, Той е тяхна помощ и щит.
Домът Ааронов се уповава на Господа, Той е тяхна помощ и щит. 
Домът Израилев се уповава на Господа.
АЛИЛУЯ       Ив 10,14
* Алилуя. * Аз съм добрият Пастир, казва Господ; познавам Своите овци, и Моите Ме познават. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Жетвата е голяма, работниците малко.
Четене от светото Евангелие според Матей         9,32-38
В онова време:
Ето доведоха при Исуса един ням човек, хванат от бяс. И след като бясът биде изгонен, немият проговори, а народът се чудеше и думаше: „Никога не е имало такова нещо в Израил.”
А фарисеите думаха: „Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз.”
И ходеше Исус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир.
Това каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а работниците малко; затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си.”
Това е слово Господне.