14NZ03.1

Сряда – XIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Наистина това ни е наказание
за греха против брата ни.
Четене из книгата Битие     41,55-57; 42,5-7а.17-24 а
В онези дни:
Когато цялата Египетска земя захвана да гладува, народът завика към фараона за хляб. И рече фараонът на всички египтяни: „Идете при Йосиф, и правете, каквото ви каже той”. И настана глад по цялата земя; тогава Йосиф отвори всички житници и захвана да продава жито на египтяни. А гладът се усилваше в египетската земя. И от всички страни дохождаха в Египет да купуват жито от Йосиф, защото гладът се усили по цялата земя.
И дойдоха Израилевите синове да купят жито заедно с други, които отиваха там, защото в Ханаанската земя имаше глад. А началник на онази земя беше Йосиф; той и продаваше жито на всичкия тамошен народ. Братята на Йосиф дойдоха и му се поклониха с лице доземи. И видя Йосиф братята си и ги позна; но се престори, че не ги познава, и говореше с тях сърдито и ги попита: „Отде дойдохте?” Те отговориха: „От Ханаанската земя, за да купим храна.” И ги тури под стража за три дни.
А на третия ден Йосиф им каза: „Ето, какво да направите, за да останете живи, защото се боя от Бога: ако сте честни хора, нека един брат от вас биде задържан в къщата, дето сте затворени; а вие идете, занесете жито на гладните си челяди; а най-малкият си брат доведете при мене, за да се оправдаят думите ви и да не умрете.”
Тъй и направиха; и говореха си един на друг: „Наистина това ни е наказание за греха против брата ни; ние видяхме, как се той душевно мъчеше, когато ни молеше, ала го не послушахме; затова ни и постигна тази беда.” Един от тях, Рувим, отговори и рече им: „Не думах ли ви: Не грешете против детето? Но вие не послушахте; ето, кръвта му се дири;”
А те не знаеха, че Йосиф разбира; понеже си служеха с преводач. Тогава се отдалечи от тях и заплака; и като се върна, говори с тях.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,2-3.10-11.18-19 (О: 22)
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир.
Пейте Му песен нова, пейте Му стройно, с възклицание. 
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на
народите.
А решението на Господа пребъдва во веки, мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род. 
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
Окото на Господа е над онези, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му,
Че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани. 
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя * Наближи царството Божие; разкайте се и вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Идете при загубените овци на дома Израилев.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,1-7
В онова време:
Като повика Исус дванадесетте си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.
А имената на дванадесетте апостоли са тия: първия Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Зеведеев и Иван, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Яков Алфеев и Леви, наречен Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който Го и предаде.
Тия дванадесет души изпрати Исус и им заповяда, като каза: „По път към езичници не ходете и в самариянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.”
Това е слово Господне.