14NZ03.1

Сряда – XIV седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 41,55-57; 42,5-7а.17-24 а

Наистина това ни е наказание за греха против брата ни.

Четене из книгата Битие.   

В онези дни: Когато цялата Египетска земя захвана да гладува, народът завика към фараона за хляб. И рече фараонът на всички египтяни: „Идете при Йосиф, и правете, каквото ви каже той”. И настана глад по цялата земя; тогава Йосиф отвори всички житници и захвана да продава жито на египтяни. А гладът се усилваше в египетската земя. И от всички страни дохождаха в Египет да купуват жито от Йосиф, защото гладът се усили по цялата земя. И дойдоха Израилевите синове да купят жито заедно с други, които отиваха там, защото в Ханаанската земя имаше глад. А началник на онази земя беше Йосиф; той и продаваше жито на всичкия тамошен народ. Братята на Йосиф дойдоха и му се поклониха с лице доземи. И видя Йосиф братята си и ги позна; но се престори, че не ги познава, и говореше с тях сърдито и ги попита: „Отде дойдохте?” Те отговориха: „От Ханаанската земя, за да купим храна.” И ги тури под стража за три дни. А на третия ден Йосиф им каза: „Ето, какво да направите, за да останете живи, защото се боя от Бога: ако сте честни хора, нека един брат от вас биде задържан в къщата, дето сте затворени; а вие идете, занесете жито на гладните си челяди; а най-малкият си брат доведете при мене, за да се оправдаят думите ви и да не умрете.” Тъй и направиха; и говореха си един на друг: „Наистина това ни е наказание за греха против брата ни; ние видяхме, как се той душевно мъчеше, когато ни молеше, ала го не послушахме; затова ни и постигна тази беда.” Един от тях, Рувим, отговори и рече им: „Не думах ли ви: Не грешете против детето? Но вие не послушахте; ето, кръвта му се дири;” А те не знаеха, че Йосиф разбира; понеже си служеха с преводач. Тогава се отдалечи от тях и заплака; и като се върна, говори с тях.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,2-3.10-11.18-19 (О: 22)

Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.

Славете Господа с гусли,
пейте Му с десетострунен псалтир.
Пейте Му песен нова,
пейте Му стройно, с възклицание.

Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.

Господ разрушава кроежите на езичниците,
унищожава заговорите на народите.
А решението на Господа пребъдва во веки,
мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.

Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.

Окото на Господа е над онези, които Му се боят,
и които се уповават на милостта Му.
Че Той ще спаси душата им от смърт
и във време на глад ще ги прехрани.

Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.


АЛИЛУЯ   
Мк 1,15
R: Алилуя, Алилуя
Наближи царството Божие; разкайте се и вярвайте в Евангелието.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 10,1-7

Идете при загубените овци на дома Израилев.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Като повика Исус дванадесетте си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. А имената на дванадесетте апостоли са тия: първия Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Зеведеев и Иван, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Яков Алфеев и Леви, наречен Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който Го и предаде. Тия дванадесет души изпрати Исус и им заповяда, като каза: „По път към езичници не ходете и в самариянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.”

Това е слово Господне.