14NZ03.2

Сряда XIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Време е да потърсите Господа.
Четене из книгата на пророк Осия            10,1-3.7-8.12
Израил е клонеста лоза, умножава рода си; колкото повече той има плод, толкова повече умножава жертвениците; колкото по-добра е земята му, толкова повече те украсяват кумирите. Раздели се сърцето им. затова и те ще бъдат наказани; Той ще разруши техните жертвеници, ще разбие кумирите им. Сега те казват: „Нямаме цар; понеже се не побояхме от Господа, а царят какво ще ни стори Той?”
И изчезна в Самария царят й – като пяна върху водна повърхност, и ще бъдат изтребени оброчищата на идола – грехът на Израил; с тръни и бодили ще обраснат жертвениците им и ще кажат на планините: „Покрийте ни”, и на хълмовете: „Паднете върху ни.”
Сейте се по правда – и ще пожънете милост; разоравайте си целина, защото е време да потърсите Господа, та Той, кога дойде, да ви одъжди правда.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,2-3.4-5.6-7 (О: 4в)
Търсете лицето на Господа винаги,
Възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса. Хвалете се с Неговото свето име, да се весели сърцето на онези, които търсят Господа. 
Търсете лицето на Господа винаги,
Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. Спомнете си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му.
Търсете лицето на Господа винаги,
Вие, поколение Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ Бог наш; Неговите съдби са по цяла земя. 
Търсете лицето на Господа винаги,
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя. *Наближи царството Божие; разкайте се и вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Идете при загубените овци на дома Израилев.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,1-7
В онова време:
Като повика Исус дванадесетте си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.
А имената на дванадесетте апостоли са тия: първия Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Зеведеев и Иван, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Яков Алфеев и Леви, наречен Тадей, Симон Кананит и Юда Искариот, който Го и предаде.
Тия дванадесет души изпрати Исус и им заповяда, като каза: „По път към езичници не ходете и в самариянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.”
Това е слово Господне.