14NZ04.1

Четвъртък – XIV седмица

Година I
 

 ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 44,18-21.223в-29; 45,1-5

Бог ме прати преди вас в Египет, за да запазя живота ви.

Четене из книгата Битие.
    
В онези дни: Приближи се до него Юда и рече: „Господарю, позволи на твоя раб да каже дума в ушите на моя Господар и не се гневи над твоя раб; защото ти си също, каквото и фараон, Господарю мой. Ти бе питал: „Имате ли баща или брат?” Ние отговорихме на нашия господар, че имаме престарял баща, и той има най-малък син, син на старините му, чийто брат умря, а той остана едничък от майка си, и баща ни го обича. А ти бе казал на рабите си: „доведете го при мене да го видя”. Ако не дойде с вас най-малкият ви брат, да се не вестявате повече пред лицето ми.” Когато отидохме при твоя раб, нашия баща, обадихме му думите на моя господар. И рече баща ни: „Идете пак и ни купете малко храна. Ние рекохме: „Не можем да отидем; а ако бъде с нас най-малкият ни брат, ще отидем; защото не можем да видим лицето на оня човек, ако не бъде с нас най-малкият ни брат.” И рече ни твоят раб, нашият баща: „Вие знаете, че жена ми роди двама синове. Единият отиде от мене, и аз рекох: Бездруго е разкъсан; и го не видях до сега. Ако вземете и този от очите ми, и се случи злочестина с него, ще свалите седината ми с тъга в гроба.” Йосиф не можеше повече да се сдържи пред всички, които стояха около него, и викна: „Отстранете всички от лицето ми”. И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с висок глас, та чуха египтяните, чу и домът фараонов. И рече Йосиф на братята си: „Аз съм Йосиф! Жив ли е още баща ми?” Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха пред него. И рече Йосиф на братята си: „Приближете се до мене.” Те се приближиха. Той рече: „Аз съм Йосиф, вашият брат, когото вие продадохте в Египет. Но сега не скърбете и не жалете, задето сте ме продали тука, защото Бог ме прати пред вас в Египет, за да запазя живота ви.”

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,16-17.18-19.20-21 (О: 5а)
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ.

И призова глад на земята,
всяко хлебно стъбло изтреби.
Прати пред тях човек,
за роб биде продаден Йосиф.
 
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ.

Стегнаха в окови нозете му,
в желязо се намери душата му,
докле се изпълни словото му:
словото Господне го изпита.
 
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ.

Царят прати, и владетелят на народите го развърза и освободи;
остави ви го за господар на дома си
и управител над всичките си владения.
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ.

Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ.

АЛИЛУЯ    
Мк 1,15
R: Алилуя, Алилуя
Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 10,7-15

Даром получихте, даром давайте.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В онова време: Исус каза на учениците Си: „И като ходите, проповядвайте и казвайте: „Че се приближи царството небесно.” Болни изцерявайте, прокажените очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте. Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, нито торба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща. поздравявайте я, казвайки: „Мир на тази къща.” И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас. Ако пък някой не ви приеме, и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град.”

Това е слово Господне.