14NZ04.1

Четвъртък – XIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог ме прати преди вас в Египет, за да запазя живота ви.
Четене из книгата Битие     44,18-21.223в-29; 45,1-5
В онези дни: Приближи се до него Юда и рече: “Господарю, позволи на твоя раб да каже дума в ушите на моя Господар и не се гневи над твоя раб; защото ти си също, каквото и фараон, Господарю мой. Ти бе питал: “Имате ли баща или брат?” Ние отговорихме на нашия господар, че имаме престарял баща, и той има най-малък син, син на старините му, чийто брат умря, а той остана едничък от майка си, и баща ни го обича. А ти бе казал на рабите си: “доведете го при мене да го видя”. Ако не дойде с вас най-малкият ви брат, да се не вестявате повече пред лицето ми.”
Когато отидохме при твоя раб, нашия баща, обадихме му думите на моя господар. И рече баща ни: “Идете пак и ни купете малко храна. Ние рекохме: “Не можем да отидем; а ако бъде с нас най-малкият ни брат, ще отидем; защото не можем да видим лицето на оня човек, ако не бъде с нас най-малкият ни брат.” И рече ни твоят раб, нашият баща: “Вие знаете, че жена ми роди двама синове. Единият отиде от мене, и аз рекох: Бездруго е разкъсан; и го не видях до сега. Ако вземете и този от очите ми, и се случи злочестина с него, ще свалите седината ми с тъга в гроба.”
Йосиф не можеше повече да се сдържи пред всички, които стояха около него, и викна: “Отстранете всички от лицето ми”. И не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с висок глас, та чуха египтяните, чу и домът фараонов. И рече Йосиф на братята си: “Аз съм Йосиф! Жив ли е още баща ми?” Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха пред него. И рече Йосиф на братята си: “Приближете се до мене.” Те се приближиха. Той рече: “Аз съм Йосиф, вашият брат, когото вие продадохте в Египет. Но сега не скърбете и не жалете, задето сте ме продали тука, защото Бог ме прати пред вас в Египет, за да запазя живота ви.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,16-17.18-19.20-21 (О: 5а)
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ
И призова глад на земята, всяко хлебно стъбло изтреби. Прати пред тях човек, за роб биде продаден Йосиф. 
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ
Стегнаха в окови нозете му, в желязо се намери душата му, докле се изпълни словото му: словото Господне го изпита. 
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ
Царят прати, и владетелят на народите го развърза и освободи; остави ви го за господар на дома си и управител над всичките си владения, 
Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя. * Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Даром получихте, даром давайте.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,7-15
В онова време: Исус каза на учениците Си:
“И като ходите, проповядвайте и казвайте: “Че се приближи царството небесно.” Болни изцерявайте, прокажените очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.
Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, нито торба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.
В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща. поздравявайте я, казвайки: “Мир на тази къща.” И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.
Ако пък някой не ви приеме, и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град.”
Това е слово Господне.