14NZ05.1

Петък – XIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сега нека умра, защото видях лицето Ти.
Четене из книгата Битие     46,1-7,28-30
В онези дни:
Тръгна Израил с всичко, що имаше, дойде във Вирсавия и принесе жертва на Бога на Баща си Исаак. И каза Бог на Израил в нощно видение: „Яков, Якове”. Той рече: „Ето ме”. Бог рече: „Аз съм Бог, Бог на баща ти. Не бой се да идеш в Египет; защото там ще произведа от тебе голям народ. Аз ще отида с тебе в Египет, и ще те изведа назад; Йосиф с ръката си ще ти затвори очите.”
Яков тръгна от Вирсавия; и синовете Израилеви качиха баща си Яков и децата си и жените си на колесниците, които фараона бе пратил, за да го доведат. И взеха добитъка и имота си, който бяха спечелили в Хананската земя и дойдоха в Египет – Яков и целият народ с него. Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си и целия род.
Той прати пред себе си Юда при Йосиф, за да им посочи той пътя за Гесем. И стигнаха земя Гесем. Тогава Йосиф впрегна колесницата си и излезе да посрещне баща си Израил в Гесем и, щом го видя, хвърли се на шията му и дълго плака в прегръдките му. И рече бащата на Йосиф: „Нека умра сега, след като видях лицето ти, защото ти си жив.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (О: 39а)
От Господа е спасението на праведниците.
Уповавай се на Господа и върши добро, живей на земята и пази истината.
Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. 
От Господа е спасението на праведниците.
Господ знае дните на непорочните и тяхното притежание ще пребъде вечно.
В усилно време няма да бъдат посрамени и в гладни дни ще бъдат сити. 
От Господа е спасението на праведниците.
Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно. А беззаконниците ще бъдат изхвърлени и потомството на нечестивите ще бъде изтребено. 
От Господа е спасението на праведниците.
От Господа е спасението на праведниците, Той е тяхна защита в скръбно време.
И ще им помогне Господ и ще ги изправи; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото се на Него уповават. 
От Господа е спасението на праведниците.
АЛИЛУЯ       Ив 16,13а; 14,26в
* Алилуя. *   Когато дойде Духът на истината, ще ви упъти към всяка истина; И ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. *   Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не сте вие, които ще говорите,
а Духът на вашия Отец.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,16 – 28
В онова време: Исус каза на апостолите Си:
„Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци. И тъй, бъдете мъдри като змиите и простодушни като гълъбите.
Пазете се, обаче, от човеците; защото ще ви предадат на съдилищата и ще ви бичуват в синагогите си; и ще ви поведат пред управници и царе Заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. И когато ви предават, не се грижете, как или какво да говорите, защото, в онзи час ще ви се даде какво да кажете; защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на вашия Отец, който ще говори във вас.
И ще предаде брат брата си на смърт и баща чедото си; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който издържи до край, той ще бъде спасен.
А когато ви преследват в тоя град, бягайте в другия. Истина ви казвам: няма да успеете да обходите градовете Израилеви, докато дойде Син Човечески.”
Това е слово Господне.