14NZ06.1

Събота – XIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог ще ви споходи и ще ви изведе от тази земя.
Четене из книгата Битие     49-29-32; 50.15-24
В онези дни:
Заповяда Яков на синовете си, казвайки: „Прибирам се при народа си; погребете ме при моите отци в пещерата, която е в нивата на хетееца Ефрон, в пещерата, която е пред Мамре в земята Ханаанска, която бе купил Авраам с нивата от хетееца Ефрон за собствено гробище; там погребаха Авраам и жената му Сарра; там погребаха Исаак и жена му Ревека; и там аз погребах Лия.”
И свърши Яков завещанието към синовете си, простре нозе на постелята, почина и се прибра при народа си.
Като видяха братята Йосифови, че баща им умря, казаха си: „Ами ако Йосиф ни намрази и поиска да ни отмъсти за всичко зло, що сме му сторили?” И пратиха те да кажат на Йосиф: „Баща ти пред смъртта си завеща и каза: Тъй кажете на Йосиф: „Прости на братята си вината и греха им, понеже ти сториха зло. А сега прости вината на рабите на бащиния ти Бог.” Йосиф плака, когато му говореха това.
Дойдоха и самите му братя, паднаха пред лицето му и казаха: „Ето, твои роби сме.” Отговори Йосиф: „Не бойте се, понеже аз се страхувам от Бога. Ето, вие кроихте зло против мене; но Бог обърна това на добро, за да стане това, що е сега; да се запази животът на голямо число люде. Не бойте се; аз ще храня вас и децата ви.” И ги успокои, като им говори по сърце.
И живя Йосиф в Египет, той и бащината му челяд; а Йосиф живя всичко сто и десет години. И видя Йосиф деца от Ефрем до трета рода, също и синовете на Махир, син на Манасий, се родиха на коленете на Йосиф.
Тогава Йосиф каза на братята си: „Аз умирам, но Бог ще ви споходи и ще ви изведе от тази земя в земята, за която се кле на Авраам, Исаак и Яков.” Па закле Йосиф Израилевите синове, думайки: „Бог ще ви споходи: а вие изнесете костите ми от тука.” И Йосиф умря.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,1-2.3-4.6-7. (О: срв Пс 68,33)
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
Славете Бога и призовавайте Неговото име, разгласявайте между народите делата Му.
Възпейте Го и пейте Му: разказвайте за всички Негови чудеса. 
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
Хвалете се с Неговото свето име; да се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му.
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
Потомство Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ Бог наш; Неговите съдби са по цяла земя. 
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
АЛИЛУЯ       Ш 4,14
* Алилуя. * Блажени сте, ако ви укоряват за името Христово, защото Духът Божи почива върху вас. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не бойте се от онези, които убиват тялото.
Четене от светото Евангелие според Матей         10,24-3
В онова време: Исус каза на Апостолите Си:
„Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си; доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанинът на къщата нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му!
И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело: и кое го чуете на ухо, разгласявайте от покривите.
И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Онзи, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за един асорий? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец; а вам и космите на главата са всички преброени; не бойте се, прочее, от много врабчета вие сте по-ценни.
И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен.”
Това е слово Господне.