14NZ06.2

Събота XIV седмица

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 6,1-8

Аз съм човек с нечисти уста и очите ми видяха Царя, Господа Саваот.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

В годината, когато умря цар Озия, аз видях Господ, седнал на престол висок и издигнат, и полите на одеждите Му пълнеха целия храм. Около Него стояха Серафими; всеки от тях имаше по шест крила: с две всеки закриваше лицето си, и с две закриваше нозете си, и с двете летеше. И викаха един към друг и думаха: „Свет, Свет, Свет е Господ Саваот; цяла земя е пълна с Неговата слава.” И разклати се горнището на вратите от гласа на викащите и домът се напълни с дим. И казах: „Горко ми, защото мълчах, защото съм човек с нечисти уста и живея сред народ също с нечисти уста и очите ми видяха Царя, Господа Саваот.” Тогава прилетя до мене един от Серафимите с разпален в ръка въглен, що бе взел с клещи от жертвеника, докосна се до устата ми и рече: „Ето, това се докосна до устата ти, и твоето беззаконие се отне от тебе, грехът ти се очисти”. И чух гласа на Господа, който казваше: „Кого да проводя? И кой ще отиде заради нас?” И аз казах: „Ето ме, проводи мене.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 92,1ав.1с-2.5 (O: 1а)

Господ царува, Той е облечен с величие.

Господ царува, Той е облечен с величие;
облечен е Господ с могъщество и препасан.
Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.
Твоят престол е утвърден от край време: Ти си от века.

Господ царува, Той е облечен с величие.

Но повече от шума на многото води,
на силните морски вълни е силен във висините Господ.
Бездруго са верни Твоите откровения;
на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.

Господ царува, Той е облечен с величие.


АЛИЛУЯ   
1 Петр 4,14
R: Алилуя, Алилуя
Блажени сте, ако ви укоряват за името Христово, защото Духът Божи почива върху вас.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 10,24-33

Не бойте се от онези, които убиват тялото.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Исус каза на Апостолите Си: „Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си; доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанинът на къщата нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му! И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да се не узнае. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело: и кое го чуете на ухо, разгласявайте от покривите. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Онзи, който може и душата и тялото да погуби в геената. Не две ли врабчета се продават за един асорий? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец; а вам и космите на главата са всички преброени; не бойте се, прочее, от много врабчета вие сте по-ценни. И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец небесен.”

Това е слово Господне.