15.08

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – 15 август 
Тържество
Литургия в деня
ПЪРВО ЧЕТИВО 
Жена, обкръжена в слънцето, и луната под нозете й. 
Четене от откровението на Свети Иван
Апостол         11, 19а; 12, 1.3-6а.10ав
Отвори се на небето храмът на Бога и яви се голямо знамение на небето; жена, обкръжена в слънцето, месечината под нозете й, а на главата си имаше венец от дванадесет звезди.
След това се яви друго знамение на небето: Ето, голям червен дракон със седем глави и десет рога, а на главата му седем корони. Опашката му повлече една трета част от небесните звезди и ги свали на земята. Драконът застана пред жената, която щеше да ражда, та след като роди, да изяде детето й.
И тя роди Син, който ще управлява всички народи със железен скиптър; и детето бе грабнато от Бога и при Неговия престол; а жената побегна в пустинята, където тя имаше приготвено място от Бога.
И чух на небето висок глас да говори: „Сега настана спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 44, 10вс.11-12ав.16 (а.: 10в)
Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.
Царски дъщери са между твоите почетни. Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда. 
Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си. 
Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.
И силно ще пожелае Царят твоята красота, защото Той е твой Господ. 
Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.
Довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог. 
Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.
ВТОРО ЧЕТИВО 
Пръв Христос, после онези, които са Христови. 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни     15, 20-26
Братя:
Христос възкръсна от мъртвите като пръв сред починалите; Понеже както смъртта се появи чрез човек, тъй и възкресението от мъртвите се появи чрез човек. Както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички се оживяват. Но всеки на свой ред: пръв Христос, после онези, които са Христови при Неговото идване; а след това ще дойде краят, когато ще предаде царството си на Бога-Отца, когато ще унищожи всяко начало, всяка власт и сила.
Защото Той трябва да царува, „докато постави всички Свои врагове под нозете Си.” А като последен враг ще бъде унищожена смъртта; защото „всичко подчини под нозете Му.”
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Отнесена е Мария на небето, ликува ангелското войнство.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ 
Силният ми стори велико нещо: въздигна смирени.
Четене от светото Евангелие според Лука           1, 39-56
През онези дни Мария стана и отиде в планината бързо, в един град Юдин. Тя влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета.
Щом Елисавета чу поздрава на Мария, проигра детето в утробата й, и Елисавета се изпълни със Свети Дух и извика с висок глас и рече:
„Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба. И как така да дойде при мене майката на моя Господ? Защото ето, щом гласът на твоя поздрав стигна до ушите ми, проигра детето радостно в утробата ми. И блажена, която си повярвала, че ще се сбъдне казаното ти от Господа.”
И рече Мария:
„Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна смирението на рабинята Си, защото, ето отсега ще ме ублажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е от род в род към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с мишцата Си; разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си; свали силни от престола, и въздигна смирени: гладни с блага изпълни, а богатите отпрати без нищо.
Взе под закрила Своя Отрок Израил, като си спомни милостта, която бе говорил на отците ни – на Авраам и на потомството му до-века.”
И остана Мария с нея около три месеца, и се върна у дома си.
Това е слово Господне.