15.08

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – 15 август
 
Тържество

Литургия в деня
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Откр 11, 19а; 12, 1.3-6а.10ав
 
Жена, обкръжена в слънцето, и луната под нозете й.
 
Четене от откровението на Свети Иван Апостол.
        
Отвори се на небето храмът на Бога и яви се голямо знамение на небето; жена, обкръжена в слънцето, месечината под нозете й, а на главата си имаше венец от дванадесет звезди. След това се яви друго знамение на небето: Ето, голям червен дракон със седем глави и десет рога, а на главата му седем корони. Опашката му повлече една трета част от небесните звезди и ги свали на земята. Драконът застана пред жената, която щеше да ражда, та след като роди, да изяде детето й. И тя роди Син, който ще управлява всички народи със железен скиптър; и детето бе грабнато от Бога и при Неговия престол; а жената побегна в пустинята, където тя имаше приготвено място от Бога. И чух на небето висок глас да говори: „Сега настана спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 44, 10вс.11-12ав.16 (а.: 10в)

Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.

Царски дъщери са между твоите почетни.
Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо
и забрави твоя народ и дома на баща си.

Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.

И силно ще пожелае Царят твоята красота,
защото Той е твой Господ. 
Довеждат ги с веселие и ликуване,
влизат в Царевия чертог.

Застана царица Теб отдясно, в позлатена одежда.


ВТОРО ЧЕТИВО 
1 Кор 15, 20-26

Пръв Христос, после онези, които са Христови. 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
   
Братя: Христос възкръсна от мъртвите като пръв сред починалите; Понеже както смъртта се появи чрез човек, тъй и възкресението от мъртвите се появи чрез човек. Както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички се оживяват. Но всеки на свой ред: пръв Христос, после онези, които са Христови при Неговото идване; а след това ще дойде краят, когато ще предаде царството си на Бога-Отца, когато ще унищожи всяко начало, всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, „докато постави всички Свои врагове под нозете Си.” А като последен враг ще бъде унищожена смъртта; защото „всичко подчини под нозете Му.”

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
Отнесена е Мария на небето, ликува ангелското войнство.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 1, 39-56

Силният ми стори велико нещо: въздигна смирени.

Четене от светото Евангелие според Лука.
          
През онези дни Мария стана и отиде в планината бързо, в един град Юдин. Тя влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Щом Елисавета чу поздрава на Мария, проигра детето в утробата й, и Елисавета се изпълни със Свети Дух и извика с висок глас и рече: „Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба. И как така да дойде при мене майката на моя Господ? Защото ето, щом гласът на твоя поздрав стигна до ушите ми, проигра детето радостно в утробата ми. И блажена, която си повярвала, че ще се сбъдне казаното ти от Господа.” И рече Мария: „Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна смирението на рабинята Си, защото, ето отсега ще ме ублажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е от род в род към онези, които се боят от Него. Той показа сила с мишцата Си; разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си; свали силни от престола, и въздигна смирени: гладни с блага изпълни, а богатите отпрати без нищо. Взе под закрила Своя Отрок Израил, като си спомни милостта, която бе говорил на отците ни – на Авраам и на потомството му до-века.” И остана Мария с нея около три месеца, и се върна у дома си.

Това е слово Господне.