15NZ-a

ПЕТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 55,10-11

Дъждът прави земята способна да ражда.

Четене из книгата на пророк Исаия.
        
Това казва Господ: „Както дъждът и снегът пада от небето и там не се връща, но напоява земята и я прави способна да ражда и произрастя, за да дава семе на онзи, който сее, и хляб на онзи, който яде – тъй и Моето слово, което излиза из устата Ми, не се връща към Мене празно, а изпълнява, що Ми е угодно, и върши онова, за което съм го Аз пратил”.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 64,Юавсд.10е-11.12-13.14 (О: Лк 8,8)

Семето падна на добра почва и даде плод.

Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата й,
и обилно я обогатяваш.
Потокът Божи е пълен с вода;
Ти приготвяш храните. Понеже тъй си я устроил.

Семето падна на добра почва и даде плод.

Напояваш браздите й, уравняваш буците й.
Умекчаваш я с дъждовни капки, благославяш нейните израстъци. 
Увенчаваш годината на Твоята благост
и Твоите пътеки изпускат тлъстина.

Семето падна на добра почва и даде плод.

Изпускат върху пустинните пасища
и хълмовете се опасват с радост.
Ливадите се покриват със стада,
и долините се кичат с храни; възклицават и пеят.
 
Семето падна на добра почва и даде плод.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 8,18-23

Надеждата на тварите с нетърпение очаква прославянето на синовете Божии.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.
Братя: Мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оня, който ги покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат до сега; и не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
Семето е Божието слово, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва вечно.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 13,1-23

Излезе сеяч да сее.

Четене от светото Евангелие според Матей.
        
В същия оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето. И събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега. И говори им много с притчи, като казваше: „Ето, излезе сеяч да сее; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израстнаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет. Който има уши да слуша, нека слуша. И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: „Защо с притчи им говориш?” А Той им отговори и рече: „Защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а на тях не е дадено; защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме; затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират; и над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „С уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите; защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърца да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря.” Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви, задето чуват. Защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха. Вие, прочее, чухте, какво значи притчата за сеяча: при всеки, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му: ето кого означава посеяното край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазнява. А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбра и който принася плод: един дава плод сто, други шейсет, а друг трийсет.”

Това е слово Господне.

или по-краткото
Мт 13,1-9

Четене от светото Евангелие според Матей. 
       
В същия оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето. И събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега. И говори им много с притчи, като казваше: „Ето, излезе сеяч да сее; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменно място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.” Който има уши да слуша, нека слуша.

Това е слово Господне