15NZ-c

ПЕТНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Близо до тебе е словото, за да го изпълняваш.
Четене из книгата второзаконие                30,10-414
Говори Мойсей на народа, казвайки:
„Ще слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и ще спазваш заповедите и наредбите Му, написани в тая книга на закона и ще се обърнеш към Господа, Твоя Бог, с всичкото си сърце и с всичката си душа.
Тази заповед, която днес ти давам, не е тежка за тебе, нито е далечна; тя не е на небето, за да може да се каже: „Кой би възлязъл за нас на небето и би ни я донесъл и дал да я чуем, та да я изпълним?”
Нито е през море, за да може да се каже: „Кой би отишъл за нас през море и би ни я донесъл и дал да я чуем, та да я изпълним?” Но това слово е твърде близо до тебе, то е в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68,14 и 17.30-31.Збав и 37 (О: срв 33)
Смирени, търсете Бога, и ще живее сърцето ви.
Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата Си благост, чуй ме, в истината на Твоето спасение.
Смирени, търсете Бога, и ще живее сърцето ви.
Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости; милостно погледни на мене. 
Смирени, търсете Бога, и ще живее сърцето ви.
Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне. Ще славя името на Бога в песни, ще Го превъзнасям в славословие. 
Смирени, търсете Бога, и ще живее сърцето ви.
Защото Бог ще спаси Сион, и ще съгради Юдините градове. Потомството на рабите Му ще се закрепи в Него, и всички, които обичат Неговото име, ще се заселят в Него.
Смирени, търсете Бога, и ще живее сърцето ви.
ВТОРО ЧЕТИВО
Всичко е създадено чрез Него и за Него.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни   1,15-20
Исус Христос е образ на невидимия Бог, първороден преди всяка твар; понеже чрез него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо, било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е създадено, Той е най-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.
И Той е глава на тялото, сиреч на Църквата; Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство; понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота, и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 6,64в.69в
* Алилуя. * Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Кой е мой ближен?
Четене от светото Евангелие според Лука                       10,25-37
В онова време:
Ето, един законник стана и, изкушавайки Исуса, рече: „Учителю какво да направя, за да наследя живот вечен?”
А Той му каза: „В закона що е писано? как четеш?”
Той отговори и рече: „Възлюби Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си.”
Той му каза: „Право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив”.
Но той, като искаше да се оправдае, рече на Исуса: „А кой е моят ближен?”
Отговори Исус и каза: „Един човек слизаше от Йерусалим в Иерихон, и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпораниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по тоя път, и, като го видя, отмина. Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина.
Един пък самариянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили. И, като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино; след това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него. А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя й му рече: „Погрижи се за Него и, ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя.”
И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците?
Той отговори: „Оня, който му строи милост.”
Тогава Исус му каза: „Иди и ти прави също така.”
Това е слово Господне.