15NZ02.1

Вторник – XV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
И нарече тя името му Мойсей,
защото е изваден от вода;
и когато порасна, излезе при братята си.
Четене из книгата Изход     2,1-15а
В онези дни:
Един човек от Левиевото племе отиде, та си взе жена от същото племе. Жената зачена и роди син, и като видя, че е много красив, кри го три месеца; но като не можеше повече да го крие, взе тръстено кошче, намаза го с асфалт и смола и, като сложи в него детето, постави го в тръсталака при речния бряг; а сестра му застана отдалеч да гледа, какво ще стане с него.
И излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните прислужнички ходеха по речния бряг. Тя видя кошчето в тръсталака и прати робинята си да го вземе. Отвори и видя детето; и ето, детето плачеше; смили се над него и рече: „Това ще е от еврейските деца”. Тогава сестрата на детето рече на фараоновата дъщеря: „Да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето?” Фараоновата дъщеря отговори: „Иди!” Момичето отиде и повика майката на детето. Фараоновата дъщеря й рече: „Вземи онова дете и ми го откърми; ще ти заплатя.” Жената взе детето и го кърми. И порасна детето и тя го заведе при фараоновата дъщеря, и то й стана като син, и нарече тя името му Мойсей, защото казваше: „От вода го извадих.”
След много време, когато Мойсей порасна, случи се, че излезе при братята си; и видя тежките им работи; видя още, че един египтянин бие едното от братята му евреи. И като се огледа насам нататък и видя, че няма никого, той уби египтянина и го скри в пясъка.
На другия ден излезе пак, и ето, двама евреи се караха, и рече на виновния: „Защо биеш ближния си?” А той отвърна: „Кой те постави началник и съдия над нас? Да не мислиш да ме убиеш, както уби египтянина?” Мойсей се уплаши и си рече: „Бездруго това нещо се е узнало.”
И научи се фараона за това нещо и искаше да погуби Мойсея. Но Мойсей побегна от фараона и се спря в Мадиамската земя.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68,3.14.30-31.33-34 (О: срв 33)
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
Затънах в дълбоко блато, и няма на що да застана; влязох в дълбочините на водите, и бързото им течение ме отвлече. 
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата си благост чуй ме, в истината на Твоето спасение. 
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне. Ще славя името на Бога в песни, ще Го превъзнасям в славословие. 
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
Ще видят това страдащите и ще се зарадват; търсете Бога и ще оживее сърцето ви.
Защото Господ слуша бедните и не пренебрегва своите затворници.
Смирени, търсете Бога, и ще оживее сърцето ви.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. * Не ожесточавайте днес сърцето си, а чуйте гласа Господен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
В съдния ден на Тир и Сидон
ще е по-леко отколкото на вас.
Четене от светото Евангелие според Матей         11,20-24
В онова време:
Исус начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, задето не се покаяха:
Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсайдо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел! Но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам.
И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе.
Това е слово Господне.