15NZ03.1

Сряда XV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Яви му се Господ в огнен пламък изсред една къпина.
Четене из книгата Изход     3,1-6.9-12
В онези дни:
Мойсей пасеше овците на тъста си Иотор, Мадиамския свещеник.
Веднаж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. И яви му се Господ в огнен пламък изсред една къпина. И видя той, че къпината гори в огъня, но не изгаря.
Мойсей рече: „Ще ида и ще погледам това велико явление, защо къпината не изгаря”. И Господ видя, че той отива да гледа, и извика към него изсред къпината и рече: „Мойсее, Мойсее!” Той отговори: „Ето ме!” И рече Бог: „Не се приближавай насам; събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя света.”
И рече му: „Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.” Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. „И ето, викът на синовете Израилеви стигна вече до Мене, и Аз виждам гнета, с който ги угнетяват египтяни. И тъй, върви; ще те пратя при фараона; и изведи от Египет Моя народ, синовете Израилеви.”
Мойсей продума на Бога: „Кой съм аз, та да ида при фараона и да изведа от Египет синовете Израилеви?” И рече Бог: „Аз ще бъда с тебе, и ето ти знак, че Аз съм те пратил: когато изведеш Моя народ от Египет, вие ще извършите служба Богу на тази планина.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,1-2.3-4.6-7 (О: 8а)
Щедър и милостив е Господ.
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. 
Щедър и милостив е Господ.
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи. Избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. 
Щедър и милостив е Господ.
Господ дава правда и съд на всички обидени,
Той показа своите пътища на Мойсей, на Израилевите синове – Своите дела. 
Щедър и милостив е Господ.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя.* Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Укрил си това от мъдри,
а си го открил на малките.
Четене от светото Евангелие според Матей         11,25-27
В онова време: Исус отговори и каза:
„Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
Това е слово Господне.